Node v0.10.41 (유지보수 버전)

중요한 보안 릴리스입니다. Node.js 사용자는 모두 12월 보안 릴리스 요약을 참고하여 패치된 취약점에 관한 자세한 내용을 살펴보기 바랍니다.

새로운 빌드 기반

이번 버전은 Node.js 재단이 운영하는 새로운 빌드 기반으로 만들어진 첫 번째 v0.10 버전입니다. 빌드 과정과 도구를 가능한 기존 기반에 가깝게 만들려고 노력했지만, 변화로 인해 몇 가지 문제점이 발생할 수도 있습니다. v0.10.40에서 v0.10.41로 업그레이드하면서 문제가 발생했다면 Node.js GitHub 저장소에 버그를 보고해주세요.

주요 변경 사항

  • build: Microsoft Visual Studio 2015 지원 추가
  • npm: v1.4.28에서 v1.4.29으로 업그레이드. Node.js v0.10.x가 현재 저장소와 동작할 수 있도록 전략적으로 추가된 단 한 번만 있을 특수한 npm 릴리스입니다(https://github.com/nodejs/LTS/issues/37). 이번 버전의 npm은 실행할 때마다 Node.js v0.10.x 다음 버전에서는 npm v2가 포함될 것이라고 경고하는 배너가 화면에 출력됩니다.
  • openssl: 1.0.1q로 업그레이드. 클라이언트 인증을 사용하는 Node.js TLS 서버에 서비스 거부를 일으킬 수 있는 잠재적인 벡터, CVE-2015-3194 "PSS 파라미터 누락시 인증서 검증 종료"를 수정합니다. 이 문제점은 TLS 클라이언트도 영향을 받습니다. 자세한 사항은 http://openssl.org/news/secadv/20151203.txt 문서를 참고하세요(Ben Noordhuis). https://github.com/nodejs/node/pull/4133

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/x64/node-v0.10.41-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/x64/node.exe
Mac OS X Universal Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41.pkg
Mac OS X 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-darwin-x64.tar.gz
Mac OS X 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-darwin-x86.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-linux-x86.tar.gz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-linux-x64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-sunos-x86.tar.gz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41-sunos-x64.tar.gz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/node-v0.10.41.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v0.10.41/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v0.10.41/api/

Shasums (GPG signing hash: SHA512, file hash: SHA256):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

9c5898b1b354b139794f10594e84e94e991971a54d179b2e9f746319ffac56aa node.exe
14e149298807914ed19dc9f21634213b5063a818e792ce3c49ae97cac4369c69 node.exp
3f8993ccd878d174a835d5cae866aef0a422d8bac5a34e80ea52b9e2d59d56ce node.lib
ddfb1017678ef1fd3849f94782a5e030a2bce67ed7d5ad0b58b9d77cb761802a node.pdb
f55050a8774828846670fea91695a8da754768021cf1121cf91f788bb3e89d20 node-v0.10.41-darwin-x64.tar.gz
d0deae5ea05b8fae90ca98851e55dbd0fe8b88dab5ed658ebdb61d3e47bc0a5e node-v0.10.41-darwin-x86.tar.gz
2d8f14df7ae2fd999d0b0f9c1b2129f749976325b392bec3cb62827ac639fcaf node-v0.10.41-headers.tar.gz
ebda18d4c6545ac42b3404d629504feea0b2b9e7c7fa68de2a5bcc9059a6dc6c node-v0.10.41-linux-x64.tar.gz
5ab658a14106c4625cadf6976dde223ef5b332d60b03413515764b783eb452ef node-v0.10.41-linux-x86.tar.gz
be6021fe1a80862429771ca9f4d088172ad00edf9977663f1c444a84c963500d node-v0.10.41.pkg
9621df2ffed088f87632c5f4d176e5d49438fce5aeb7b4ce8d2eff0de153a5bf node-v0.10.41-sunos-x64.tar.gz
a5f5ed4d8200e231323db083f3f2735cec13ac6584523b94ac953ad0e4874b66 node-v0.10.41-sunos-x86.tar.gz
79f694e2a5c42543b75d0c69f6860499d7593136d0f6b59e7163b9e66fb2c995 node-v0.10.41.tar.gz
fc51bf38e59d987b1b9db961bee9d88e77f8f0ccff56708ed2d9d0a72392c366 node-v0.10.41-x86.msi
759cd124a5531b90a35e8d56f10e41ec3840c3b37e4b1c425ca67fa421931120 openssl-cli.exe
04bbdfa2be16892d43307d5df3c0fdaa3604acaf11d0b002252362cba8b83420 openssl-cli.pdb
4d07bd6392f3c01898c0786343330de7a6ea7a833645914d5040aeaba5179a66 x64/node.exe
65d0ccd489710bd87d4676778c98758e0769b5716567fd05e88b616553babb1d x64/node.exp
6890afff5ba7b5bc04633fa8dec2bbb4d3547035660cd84882f24045ebfbeb36 x64/node.lib
9963d814a03572c83e434dea2dceb02b7a2cf517c7efe12b4221860707b3c343 x64/node.pdb
783533a090fe300e576cefed2a3eb20c5161f3a59b63f8e7b91262d1b94e0846 x64/node-v0.10.41-x64.msi
16b4aa6a3e24f91934439f0145c05f324ea8a1d14df22f49bc999e6c1df85789 x64/openssl-cli.exe
4e2282b67be0f9b6d788909c79003ab7d120eb717ca27d53bddf07aa9bdfb65d x64/openssl-cli.pdb
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAEBAgAGBQJWYP1dAAoJEMJzeS99g1Rd6hMH/i1BBJpXYRCNv96xaEL+xBhr
T5FHnj3X8etyuTlnEi/EmXbK1xAzH6K6mY2/X61bQpDlg7q24xT3mCI/4WvmyDAG
9gRcmW1Mcv+OcoBXWxQoRBw9d8MukoNjokFJ+29d753UyEq4xr7HAKOpW9L/motI
HdpUonfYqrHzSemhmkD3rL832GcyReRPF3/pkTzfh8Ss22cV255DG0VPRNgU12Fz
J8ztBizg23iAzJOMHb5Tq8tDUgvUt6W46qRm4hqniTOaB9O7e52+k967jgvi5xmm
TkRPiYggUprEYQh1pxHX4GEYeVBXNnACpc/keck0dVOhpGfnB4iYy4/P246Vz3w=
=Tkdg
-----END PGP SIGNATURE-----