Node v4.2.3 "Argon" (LTS)

중요한 보안 릴리스입니다. Node.js 사용자는 모두 12월 보안 릴리스 요약을 참고하여 패치된 취약점에 관한 자세한 내용을 살펴보기 바랍니다.

주요 변경 사항

 • http: HTTP 소켓에 연결된 파서가 없는데도 파이프라인에 연결된 요청이 일시 정지(pause)나 속행(resume)을 요청하는 잠재적인 서비스 거부(DoS) 벡터가 있던 버그가 수정되었습니다. (Fedor Indutny)
 • openssl: 1.0.2e로 업그레이드. 다음 문제점을 수정했습니다.
  • CVE-2015-3193 "BN_mod_exp가 x86_64에서 올바르지 않은 결과를 생산할 수 있음", DHE 키 교환을 사용하는 Node.js TLS 서버를 공격할 수 있는 취약점. 자세한 사항은 http://openssl.org/news/secadv/20151203.txt 문서를 참고하세요.
  • CVE-2015-3194 "PSS 파라미터 누락시 인증서 검증 종료", 클라이언트 인증을 사용하는 Node.js TLS 서버에 서비스 거부를 일으킬 수 있는 잠재적인 벡터. 이 문제점은 TLS 클라이언트도 영향을 받습니다. 자세한 사항은 http://openssl.org/news/secadv/20151203.txt 문서를 참고하세요. (Shigeki Ohtsu) #4134
 • v8: 배열에 out-of-bounds 읽기를 일으킬 수 있는 JSON.stringify()의 버그를 수정한 백포트

알려진 이슈

 • beforeExit 중에 참조 해제된 타이머에 대한 문제가 아직 남아 있습니다. #1264
 • REPL에 입력된 서로게이트 페어가 터미널을 얼릴 수 있습니다. #690
 • DNS 질의 진행 중에 호출된 dns.setServers()는 단언문 실패로 프로세스를 크래시시킬 수 있습니다. #894
 • url.resolve가 두 호스트 사이를 해석하는 중 URL의 인증 정보를 교환할 수 있습니다. #1435

Commits

 • [49bbd563be] - deps: upgrade openssl sources to 1.0.2e (Shigeki Ohtsu) #4134
 • [9a063fd492] - deps: backport a7e50a5 from upstream v8 (Ben Noordhuis)
 • [07233206e9] - deps: backport 6df9a1d from upstream v8 (Ben Noordhuis)
 • [1c8e6de78e] - http: fix pipeline regression (Fedor Indutny)

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/win-x64/node.exe
Mac OS X 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3.pkg
Mac OS X 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-linux-x86.tar.gz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-linux-x64.tar.gz
SmartOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-sunos-x86.tar.gz
SmartOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-sunos-x64.tar.gz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-linux-armv6l.tar.gz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-linux-armv7l.tar.gz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3-linux-arm64.tar.gz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/node-v4.2.3.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v4.2.3/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v4.2.3/api/

Shasums (GPG signing hash: SHA512, file hash: SHA256):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

078b033d98367da2248b443ed74f0b8a5808783d07cf0c24884457fd66b68fc1 node-v4.2.3-darwin-x64.tar.gz
9890cba5c90e6bd0465140dda2471e3545a7fd19a8f927af8f6c6ce145cb33d1 node-v4.2.3-darwin-x64.tar.xz
e8fab75b9183a4f35c358813e3c5d451daf2fef737a21494f7aa64bdd538c87c node-v4.2.3-headers.tar.gz
27d79e6b6f1613f9a9cb97f6cfecd0cb710bc6719f24cae2e284b8693eb40d1e node-v4.2.3-headers.tar.xz
9ec1becd52959920a0f06c92f01b3c3e8c09dd35b4b4f591d975f1975a5f1689 node-v4.2.3-linux-arm64.tar.gz
d6b7233fe980b647bb4349ec577387baf38177cf5952596358b1c3ee7dd11fc6 node-v4.2.3-linux-arm64.tar.xz
50b158bc4c324e78bc5ceb08e2d5e6aefb34f2570798e7ac4fd12bacd6733478 node-v4.2.3-linux-armv6l.tar.gz
095fe43b1a224ec1afae2ee9c19586fddfe4135fea6c1f3cec9907128a436203 node-v4.2.3-linux-armv6l.tar.xz
bebe529dd9ef576193cd7ef40f3f8a16f51317251b624f5e6a9998861b1778f3 node-v4.2.3-linux-armv7l.tar.gz
f5faa99318d7c89de6706b5d7e3602fd613eb7fd002222f7674d28136311cc13 node-v4.2.3-linux-armv7l.tar.xz
644d4c0b206ebcb75383fbe42f6025e7253a61992816289359d0f4dcdb6087d7 node-v4.2.3-linux-x64.tar.gz
feac5b14a28fa32513bcbbbee1712e24996597510d9d1718ce8b0e22e019f8a2 node-v4.2.3-linux-x64.tar.xz
fd30b15327348520dc840bb95a1441d0495e7a843d5a7ec102f012aedc1b3a75 node-v4.2.3-linux-x86.tar.gz
6706cb10ea2252ddd167bcedb77e9884eee3ce2a683a9e21ec417e9084a9187a node-v4.2.3-linux-x86.tar.xz
0d72b52f99291bef3961ca78b9add920524eae84b4879c0e003546bd28f7a604 node-v4.2.3.pkg
28096b317320bec8d40263975bdc3fdd1b77c941304abcb3fd6c106970b3a936 node-v4.2.3-sunos-x64.tar.gz
d647fe76ffe5bb8d3359d0d9196e972b3f7ca895246c5e7379b3e1c0e1539697 node-v4.2.3-sunos-x64.tar.xz
b37e7652c5d0e08c6c2087e03c0fa860ab55b9c005db33c50373de891eb48dba node-v4.2.3-sunos-x86.tar.gz
e5ef81350f32320fca5067573b391a1a4ebcc5b9b73e27d60317f6f6b7ff3881 node-v4.2.3-sunos-x86.tar.xz
5008ade5feb4b089f59163f66bffddc113f27de5d78edf203e39435c2c5d554f node-v4.2.3.tar.gz
9e8aef1e47b317575c421c8d10a80e6c319b26969b566d3b84e49e65a92837f4 node-v4.2.3.tar.xz
3dc276d247684cf45ace30fb99bc44e1af1467108075016a4cd17f980aae086a node-v4.2.3-x64.msi
a425efc379bca298f3bb1395aafbf851b1d8c6c27fdacf5155bbf4b0b0749332 node-v4.2.3-x86.msi
b987313753634a22e79876fa42b8e85ef33d735164d291416d60bbd7b1ff2603 win-x64/node.exe
109e4dc21a761e5a0707798f6c7575faac5c5f83fda8f6903aea05a89e5e9a14 win-x64/node.lib
ecc0e06bce6e95d849ba2224a3e0666537da08b0e99e132b39633a53d670c05f win-x86/node.exe
dc35cce7b4928c7635d1ab0b76b6cea35b5029ca4241191dc126a0fc16bd0382 win-x86/node.lib
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAEBAgAGBQJWYPvzAAoJEMJzeS99g1RdUDAH/0vQha25eANiUxKhIMOWFAF6
CdsqGDVjfHq6NsUfx3Ehlwu0gVGpDNDU4Pi7M5unXd17UzOlvFBnqGdY5Hcz/4w+
bA2UMJQwr8O28FJ0rShGrYThlM0YMMHnJKtECRzsv54FuCUaUiKkB2omqPY/0aIZ
nHeqAyfvR1y4k/Elx9y2Ni3tMaikQBAeMif7exIYvTrB8H5P4lZoEECRBt1/If87
ui9CRj28Q0fv9HS24iQuXCf4sNhMLq2JEgzH7hzG35GZijj9fby9k/loq8NXs7li
5p4YId7nQhciSaAY3zS1JaUnofBdg35zIIorz4fJZ5dLreeZN7XCjC7eqFpsjMg=
=GNHn
-----END PGP SIGNATURE-----