Node.js v0.10.44(유지보수 버전)

이것은 자격증명의 취약점이 누설되어 npm의 번들 버전을 업그레이드 하는 보안 릴리스 입니다. 더 자세한 정보는 http://nodejs.org/en/blog/vulnerability/npm-tokens-leak-march-2016/에서 볼 수 있습니다.

이번 릴리스에 포함된 npm은 올바른 버전이 아님을 유의하세요. 'npm -v' 명령어를 실행하면 '2.15.1'이 아닌 '2.15.0'으로 보여줄 것이며 이는 정확한 버전이 아닙니다. 이번 릴리스에 포함된 소스 코드는 실제로는 보안 수정을 포함한 2.15.1 버전의 소스입니다.

주요 변경 사항

  • npm: v2.15.1로 업그레이드했습니다. HTTP 요청의 인증 토큰 사용에 관한 보안 결점을 수정했습니다. 이 요청은 공격자가 커맨드라인 인터페이스 사용자들로부터 토큰을 수집할 수 있는 서버를 설정하는 것을 허용할 수 있습니다. 인증 토큰은 그 요청의 목적지에 상관없이, 로그인한 사용자들에 대한 CLI에 의해 만들어진 모든 요청에 함께 전송되었습니다. 이번 업데이트는 현재 설치에 사용되는 레지스트리에 불리하게 작용하는 요청들에 대한 토큰들만을 포함해 이를 수정했습니다. 중요: 이는 폐기될 예정인 npm v1 대신 npm v2 LTS를 사용하는 주요 업그레이드입니다. (Forrest L Norvell) https://github.com/nodejs/node/pull/5967
  • openssl: OpenSSL v1.0.1s에서 쓸모없고 안전하지 않다고 여겨지는 EXPORT와 LOW 암호를 비활성화했습니다. 이번 Node.js의 릴리스는 이들 목록 중 SSLv3 또는 상위 버전에서 사용될 수 있는 27개의 암호를 완전히 비활성화하는 'OPENSSL_NO_WEAK_SSL_CIPHERS' 옵션을 켭니다. 모든 세부사항은 이 문제에 대한 LTS 토론(https://github.com/nodejs/LTS/issues/85)에서 찾아볼 수 있습니다. (Shigeki Ohtsu) https://github.com/nodejs/node/pull/5712

Commits:

  • [feceb77d7e] - deps: upgrade npm in LTS to 2.15.1 (Forrest L Norvell) https://github.com/nodejs/node/pull/5968
  • [0847954331] - deps: Disable EXPORT and LOW ciphers in openssl (Shigeki Ohtsu) https://github.com/nodejs/node/pull/5712
  • [6bb86e727a] - test: change tls tests not to use LOW cipher (Shigeki Ohtsu) https://github.com/nodejs/node/pull/5712
  • [905bec29ad] - win,build: support Visual C++ Build Tools 2015 (João Reis) https://github.com/nodejs/node/pull/5627

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/x64/node-v0.10.44-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/x64/node.exe
Mac OS X Universal Installer: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44.pkg
Mac OS X 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-darwin-x64.tar.gz
Mac OS X 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-darwin-x86.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-linux-x86.tar.gz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-linux-x64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-sunos-x86.tar.gz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44-sunos-x64.tar.gz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/node-v0.10.44.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v0.10.44/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v0.10.44/api/

Shasums (GPG signing hash: SHA512, file hash: SHA256):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

ad1ab74e1315828a7fd1452e565791a0544ca6c86c76ddd9275287c84ccaca74 node.exe
e9142dda53c17fb84a30438a4f4b69f8f474750d1cf32b4057edaea2309b3aec node.exp
5b2b75d133380996a6c0433944c61d47777389bbcba9ffdd20ef0c37a28f1565 node.lib
cf46dd07a29abfadf9096d5b29878618433cc6ef5307f523ae283e7b1150e660 node.pdb
cc9916991a16395c4a561db6d091a9a1e9af13e66dddbd03d3c687d0ab3e52a9 node-v0.10.44-darwin-x64.tar.gz
d9aa4cdae49798b45818ddcd38cc8781a591e2b1c6d6c9c9599205353771d602 node-v0.10.44-darwin-x64.tar.xz
7c582b190050d268b4fa4d1a4e4b3456be1a9c224407a4ef61258af6e95f01d8 node-v0.10.44-darwin-x86.tar.gz
e1920de5cf492079a44113c5f5bf4954b73ad8ae26a79c196bb915ce31766a85 node-v0.10.44-darwin-x86.tar.xz
1f61b9a97e4a4100ad601661d3e53556fc8287c36cc56a7c9bf1617b30c5eed4 node-v0.10.44-headers.tar.gz
28192921448ec80632ec5a34aca438136b7384e35878fbf4c8486825590e67ef node-v0.10.44-headers.tar.xz
b5f4acc54e5527d793463e05b5435f11dd1f0997168aa71d53a1ff1a06c7b144 node-v0.10.44-linux-x64.tar.gz
1c72d19eb4c505a3e6c76038b9c25fc1fee09829215f67e040e363996b160c14 node-v0.10.44-linux-x64.tar.xz
8eb2b47928f56b0a7bbbde72074af84bc8864544b75f991facc3fbf4d7ed0c99 node-v0.10.44-linux-x86.tar.gz
45c300fafc8a71c240c94ca8b43701edf5fbdaa1d80ac449b96d46922b61ce0f node-v0.10.44-linux-x86.tar.xz
53a918e31ea61cf5106b3cfcedbe5b331cbca0f6508abbf02a77a9bbdc78aeb3 node-v0.10.44.pkg
ee2867b193b53ffab308bea6f0e4c197222903ae308b1748eceaa786402d6c15 node-v0.10.44-sunos-x64.tar.gz
3ce6599f526e1cca2fe2d736e946c34c1f830926987cabd8c22066dc5511ba99 node-v0.10.44-sunos-x64.tar.xz
0b385a3aa1f9122bca205515917a2406ab24782ecbbb886ceb5dcba93f3a9758 node-v0.10.44-sunos-x86.tar.gz
c2cd71e47ac8e2565e4c176e78f22c6ff45752dd0ddc32fa4251f4d6fa17d18a node-v0.10.44-sunos-x86.tar.xz
4155639d71e690cafd885f58a8be3bf97a93c28875212aac991923d3ee589be8 node-v0.10.44.tar.gz
25b2cd910822723e972a3990d5687b7ff48581ad2f77aa1942d99a1b024f434a node-v0.10.44.tar.xz
7052fecac6a3c4969d62dc655f1ae4c98bc00323e16e9a3ec4dfabd85da2e2fa node-v0.10.44-x86.msi
977af6c6b87b2cedbbe43292eb2a9533c9bb385af0d7f4cb503d2a73266437c8 openssl-cli.exe
83e2e5209f110f77cfb1b5198312dce7714084979b31285b7718b08fd8c4e9c5 openssl-cli.pdb
e1044fc4768ea380d2a4dfd10f35ac90194333a753b7ca740a81840aa5ecfa98 x64/node.exe
a386a731e0880be60531af7ad291f9ab5cb1829d9a73247e5ee7b4fd5fc734b5 x64/node.exp
d11f6d920a9a1484248415fba80c74b2836ef66325935b0d3d4b4248a4be268a x64/node.lib
47ee02bb149e6622dabcb2c26dcf0c32b9b8419118d6f3ea2d4d3eeca4d6229f x64/node.pdb
b98c678fdd2a18b380f277d635f3720df4b4c967b6fa204979f1c62f418b9940 x64/node-v0.10.44-x64.msi
3fd5077d54b1f1ada05e3022c5730344b22efbd1ecd63f6db63506a48c0ebcc5 x64/openssl-cli.exe
6a08f8e77a6754938cbe5cbad656b5a39aae62e8ca54af144340bf6b372212a9 x64/openssl-cli.pdb
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1

iQEcBAEBAgAGBQJW/fmNAAoJEMJzeS99g1Rd2OMH/1ao48kMN6+E+mMR+aG6hxir
AKUSHVYHqVt2WG5/9XJHCRNTnE5D+xCX9heF+PgFtZGpzoJRfwho7TTn+XlFD/4i
4UAPPfJW4mOo4rdywQ6Ry8hqJnBS3Ewyj6ABvdcBPyrJCQf7ZOhi6QEJQwx70yMA
TKWUaEQGhMmQB+zKhmfWuVjFIv+ZW7z/fOW6v/51QGF0zuOrwcboABXUFiIxsyNq
XgG1TkZhj1jZeaR7YAyk5NxMLhblz9FC5JaaqutoA1VFcPopDMOFbV3rwZKWe1yo
wqJYf6JKhenBRM+P9rRUl7wlVBSjHBW9SP+BOzL7ETQG1ebhYsCLytz+9gNtX0E=
=gzZT
-----END PGP SIGNATURE-----