Node v9.10.1(현재 버전)

주요 변경사항

추가 커밋은 없습니다.

GCC 4.9.x 컴파일러로 업그레이드 중 스테이징을 잘못해서 PPC 리틀 엔디안을 위한 최신 릴리스에 GCC 4.8.x 대신 GCC 4.9.x를 사용했습니다. 이로 인해 PPCLE 기반 환경에서 ABI 호환성이 깨졌습니다. 이 문제는 내부적으로 수정되었으며 이번 릴리스를 통해 제공하는 바이너리가 지원 대상 플랫폼에서 문제없이 동작하도록 하고자 합니다.

Node.js 버전 10.x와 그 이후 버전은 4.9.x 또는 그 이후 버전의 GCC 컴파일러로 만들어질 예정입니다. Node.js 버전 9.x의 최소 컴파일러 요구사항이 4.9.4가 되면 Node.js 9.x 버전이 4.9.x 컴파일러로 만들어질 수 있습니다.

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-ppc64le.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/node-v9.10.1.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v9.10.1/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v9.10.1/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

2fcbe5e13d03e2e8bb6bd20ae6df91144ae9eb641c5475e190b4dff6dcb4f2bf node-v9.10.1-aix-ppc64.tar.gz
ae2d9dfdd3fdb6a6fe588e5479a768ee502968f6544ac8ad6133cb2e05726793 node-v9.10.1-darwin-x64.tar.gz
c14b89e72dc0e56acd8079e6208964823b688655a61f935fa9e24b1cc94dfa13 node-v9.10.1-darwin-x64.tar.xz
1edfae7c8fc9c1323ce2b7c0ccde947db2c05bc901e7bb64b4fb3a4fc07febd0 node-v9.10.1-headers.tar.gz
5e36ab8d4144357a8c9e059cb687f332b962ab4819c27a12eaa0d2aec63673aa node-v9.10.1-headers.tar.xz
aa8d1141808b1178b50c472726f0f278fba41b7b8a3230bc09c952bd648495cc node-v9.10.1-linux-arm64.tar.gz
9b084b30e48a3a145fcc6cb282a1b46145b703c13a5eaee40afc7f9d82ad697b node-v9.10.1-linux-arm64.tar.xz
5dddf5104bb41de5da170f0d4cde78db390de519291e663c8296a781d3ea1873 node-v9.10.1-linux-armv6l.tar.gz
d21e389250f069b7f19b1297250de90be93d8a6b3ca54a785ed5948c3dff29e5 node-v9.10.1-linux-armv6l.tar.xz
2d5ac5d860c4d7bfd304fb6e804a66faecf8a934c8b9ced21743d31a8e2e249e node-v9.10.1-linux-armv7l.tar.gz
4e03acb9ffe4bbdd5ae664f1064946b4ee85d8207768414dc3e6f74edce36892 node-v9.10.1-linux-armv7l.tar.xz
45b508c2a6a8ef320fd8191ee75251ab450f0b85ab268cdb3ba10651f373463f node-v9.10.1-linux-ppc64le.tar.gz
f67bc25ba7bc8529178526add36657a00b78bd2410e2616dcc2fbc0d768a822a node-v9.10.1-linux-ppc64le.tar.xz
8a2427f448031163bd6e9561824424d9adeb4f84de08e8d7423188c930a6f240 node-v9.10.1-linux-s390x.tar.gz
ccafcb8cf7a2aa7f8bbb9239d656a64e3ec38a2b5acc544ec2355aed6a102b09 node-v9.10.1-linux-s390x.tar.xz
43242c84ec4c266b986c51fa00c28ad8f3eb7740a9894d39e63a83196ed5b291 node-v9.10.1-linux-x64.tar.gz
fc810056be2a0665d0f67b42d25e1b8442bd885d4893b3256a7cfe676bd973de node-v9.10.1-linux-x64.tar.xz
71a0d45076aa9f7c0f4e1c81e04d9214377acbab641d151c45e6b203ae1c31b7 node-v9.10.1-linux-x86.tar.gz
6eec985c05d01b0b2da58302ebc0854e74a0e3dd4b7d73caeac631b7184058e5 node-v9.10.1-linux-x86.tar.xz
84ca5b4dbe2ab723a13ae3e8f21a2f9a366d711ab8090068fc54ed1f45cfb2f1 node-v9.10.1.pkg
6bfbdff8e0b748f09a7797a12647e4c5b0b7cec7b53976314588a0f0071d0463 node-v9.10.1-sunos-x64.tar.gz
4d3bc4492587c54a7340ad94610072a51522bf4261144387f3d276bee1647651 node-v9.10.1-sunos-x64.tar.xz
71cabcf55c2e4b363d5d9c8c7af39975cb54fa89d3df5b7a414744da9b065015 node-v9.10.1-sunos-x86.tar.gz
8b241ffd47df67f40b6ee6da347969d4e1cfa5bd04ce385fc824ea4add6fe49b node-v9.10.1-sunos-x86.tar.xz
e8777b6938951eba38c02705d42c62a985a3b404429e7e54b880bdfce0cfddde node-v9.10.1.tar.gz
c93b7e20021aabbd8c0ee856ac22e93670e0ff5868e07337bae86ac456df2df2 node-v9.10.1.tar.xz
d21559b2e06ac1669e7173bcae8c3633ba3e4d5441c741f1f33a9f4d7e16ed09 node-v9.10.1-win-x64.7z
43bf882dec1550e00a039f77190a3e2a778354577e542563be4b5c205de17df1 node-v9.10.1-win-x64.zip
64d92ad81a91aabf03f14a2995c8bbfec00db29fbca29162dbc3bc7054fae51b node-v9.10.1-win-x86.7z
b56f2f384eecd769e92890a23a492c8003c7186216541220ab802e936574429f node-v9.10.1-win-x86.zip
5df7f40f81ab574f9e44434f7847a5fbce48e76ed4a32fb3d80fac00592da6b9 node-v9.10.1-x64.msi
26a6b7f8f2a1d1239bb0e9c96e671aaf413dc7ba7c4f9438c9f27f6146e595f7 node-v9.10.1-x86.msi
421b7d57432e0d5318316b57d377ba4f6348d2c015e06e0333ed67904c60b1fe win-x64/node.exe
ab5ab37215c4d52e8b8814b3a0c3b6afd3045cf3e7fc5112115b032320649f91 win-x64/node.lib
a4ccc109e8a95d615aa80f9ad6e85c40b273304205770d383ccad3e86328655c win-x64/node_pdb.7z
b0a8c219101211d28446451a3f287c97db8b843af300d56f83387874c2c91535 win-x64/node_pdb.zip
f621b7d467c762d956f337daaa2b423d76fed8d131f11f777c3603f977f1b8d7 win-x86/node.exe
7323fcfdd9c2d2bad5ecd3c816751780ee99d3983a22dc17f207e2cf3f7ebd41 win-x86/node.lib
2128aa50eba303b8aeb72d41e936d37177861b9da1236fc5f8f9b16b905e948f win-x86/node_pdb.7z
56a222a384ab97d907857785500a6de7340e917dcd94edefe9a6bd03560a998a win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq9sD0ACgkQkzsB9Atc
qUaDMAf+J7EzUMDF3deOZ9EknxfnSTugZGkPyiSP8UayZqRaHmpvkq9SnFIQhvg0
ZgCKq+lmNdkqWeg+ONc4PAORA2yU7mnmGYSOIbaAAA70MPC7QAn9rjt6tapn93x8
XeClYYj7J94y7tIQbdUhrivuws8zzqNzxcNQjp1OqDEmufU8UHamXs9fVIyvM6ch
ruXXz+z+jqSEtaFzy7rZSW1Y2s0KVejmbkWkN/VRgMYeZGQPc35HWNdxyho/CVEt
YYCKy426OyedCQGUmzgr7z09Be+RwLMHt6oNBMQBwMLof9aTf4uzSVhQs7txAibh
urpGbw1yO+r3we0SDyAmJue8ZeTzIg==
=4Nqy
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v8.11.1(LTS)

주요 변경사항

추가 커밋은 없습니다.

GCC 4.9.x 컴파일러로 업그레이드 중 스테이징을 잘못해서 PPC 리틀 엔디안을 위한 최신 릴리스에 GCC 4.8.x 대신 GCC 4.9.x를 사용했습니다. 이로 인해 PPCLE 기반 환경에서 ABI 호환성이 깨졌습니다. 이 문제는 내부적으로 수정되었으며 이번 릴리스를 통해 제공하는 바이너리가 지원 대상 플랫폼에서 문제없이 동작하도록 하고자 합니다.

Node.js 버전 10.x와 그 이후 버전은 4.9.x 또는 그 이후 버전의 GCC 컴파일러로 만들어질 예정입니다. Node.js 버전 8.x의 최소 컴파일러 요구사항이 4.9.4가 되면 Node.js 8.x 버전이 4.9.x 컴파일러로 만들어질 수 있습니다.

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-ppc64le.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/node-v8.11.1.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v8.11.1/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v8.11.1/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

0dabd62eaa3675dafb458da6206fe31a6edf3c368b428fe8d2f800b857070c44 node-v8.11.1-aix-ppc64.tar.gz
5c7b05899ff56910a2b8180f139d48612f349ac2c5d20f08dbbeffbed9e3a089 node-v8.11.1-darwin-x64.tar.gz
882fcca054d6100ca67f94e4cf50d8df141f106fafbcefc0b04facc4a9ab956c node-v8.11.1-darwin-x64.tar.xz
ea28109f7a3b3b21705f25fb0e181e984ece46e785dd9912b5c14df4c067fa07 node-v8.11.1-headers.tar.gz
0f1838be48063a0c419178b02eeffaffeb6d4b09b50b9b33b4234dc111ff64fa node-v8.11.1-headers.tar.xz
68546c94a730a8d546e37a9bbae919f4a0f864220ce3aa160461a4f3e779a6af node-v8.11.1-linux-arm64.tar.gz
ff518f33751baa8ea4f18853d446357c2edecd930a1526ac9b2eaa79baddc1bf node-v8.11.1-linux-arm64.tar.xz
10ccfd8631923cac8b0f41a83ef9316a5f19faf96de1eee66dedc20ebf9d61e7 node-v8.11.1-linux-armv6l.tar.gz
ae5d9b9804a441b786046e125380ea15755db40a99fb5551582bd6bd59ef71be node-v8.11.1-linux-armv6l.tar.xz
73abddb5e80a2926f1646b77bbb7093465b2abc43846c1b468dbccad4b72164d node-v8.11.1-linux-armv7l.tar.gz
7bb97e3b06d186cfff576096f75431eedcc0ecee16c47afe8aabd7a22cc31c47 node-v8.11.1-linux-armv7l.tar.xz
f894524124c19fcd2180a483b7a238b77a14fb81c3d4723620ec66be2635cb4f node-v8.11.1-linux-ppc64le.tar.gz
d05b8a61f253168fc228d0da270a88293d082696b179d057d8aaa5328b43fb9b node-v8.11.1-linux-ppc64le.tar.xz
179e296c0f61fda1a454cba8d24a92efdb3f0646c0efd5c1d78194acf6cfc4df node-v8.11.1-linux-s390x.tar.gz
d9e892c7222b8c93f4e57f476a031c047345db1ad6785a5c85f9db41c6f8db23 node-v8.11.1-linux-s390x.tar.xz
0e20787e2eda4cc31336d8327556ebc7417e8ee0a6ba0de96a09b0ec2b841f60 node-v8.11.1-linux-x64.tar.gz
6617e245fa0f7fbe0e373e71d543fea878315324ab31dc64b4eba10e42d04c11 node-v8.11.1-linux-x64.tar.xz
373e28cb9549fda7063b35eba84827fb0fda6c01856d0b310431eaea7d0c6d45 node-v8.11.1-linux-x86.tar.gz
cfe4f6115f9148b16e1b993a6fbbaf21aeecbb97849dd498b979d8511ff25e85 node-v8.11.1-linux-x86.tar.xz
3b6b18483e736e3d4690705559f31ead036a42396986f1e5bcb3daa776188bbc node-v8.11.1.pkg
bf9e9d404bdc7e383897e82bb834322181b440198313077e4de435a4a56fb837 node-v8.11.1-sunos-x64.tar.gz
531817fc242bd355f2438aee471bf8c31085e39927012a37eeb558b7d378d6c6 node-v8.11.1-sunos-x64.tar.xz
e2f2573a3984a155e3001ac09b78d559d506c1160fda0bba0f819021a1eeef6a node-v8.11.1-sunos-x86.tar.gz
1c7f0928a66ad986bbf7bd1fb40d45824d1fe2e2aa9fa802e6b25a76273ff674 node-v8.11.1-sunos-x86.tar.xz
86678028f13b26ceed08efc4b838921ca1bf514c0b7e8151bfec8ba15c5e66ad node-v8.11.1.tar.gz
40a6eb51ea37fafcf0cfb58786b15b99152bec672cccf861c14d1cca0ad4758a node-v8.11.1.tar.xz
c4eae881574da81c1617af754151bfbf2f6b558002b71b16d580261ab86bfa6b node-v8.11.1-win-x64.7z
7d49b59c2b5d73a14c138e8a215d558a64a5241cd5035d9824f608e7bba097b1 node-v8.11.1-win-x64.zip
1328604c885d849f3b3d2c93377578b655e74a5f630b4757dbe8b16b9320d888 node-v8.11.1-win-x86.7z
c07a5eb55268c0bf491e73efb225f42a7289fd92d2b768b955ba9a49d7b916b4 node-v8.11.1-win-x86.zip
42a2a4e7972c2266174f114f732c93d183d4df2ddaa31a9d543c96f96a7b1b97 node-v8.11.1-x64.msi
7662094918364fa33b317b7788413d36ef2eb517fc4a23cee1134bab346f6de5 node-v8.11.1-x86.msi
ed9507c4c44915c1183a3bb6747c7821fb5ba194d47ff9351fa153f2ab368ed1 win-x64/node.exe
45fd5c590a3a0ee9a310b506bdf9d2e530bcdd2200aaac1030b8de1e00183181 win-x64/node.lib
b7c499c164a800579ec11061dd9771b601fe6aaa86b183b0a865d064febd4348 win-x64/node_pdb.7z
99df175e6f7fdf1da9c8a8a6c8ffc18b32537e08170b0872657adb7a57f76ed0 win-x64/node_pdb.zip
eb41ebd07e309443703e57bf54deecd00b8b7aee8edaf8eab12421117d94b117 win-x86/node.exe
ffc5bd433e8156df0de1ffd0e4060fbd218f591b861325fc3f8bd8a406b22ea6 win-x86/node.lib
6923077d76c3897fa4abb1347fd19c7f8b79659c7b71cdb6ed26dd3c69f4c91a win-x86/node_pdb.7z
4cdc022ed6f67d1e23ebfa3dd3bc9a21e05356e9d19520ed2e42c9ee8bcda68f win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq9sCcACgkQkzsB9Atc
qUbMhwgAhtzf3TCGMi8kyqtJqCrERJGM4uCElvyRAYs5IaUFT8YYmGVm8JOikYOV
tAyjk2M6+MXhylFXWfXoEXhejU66jcXeZLD24aSuaD/21YNv0de9gi5GvDHPOxY+
qw2teDz1feGfAqAgiKSZsOPply1kFF8Q3hiwlMuGhLLJ7ecF7+s5lGvDl1Z+RNDk
Yv1jcWcTyluqo5dgGbTT3RQIzIIYqIXua+teOGwIA3rXv+9ChiSmE2OItSPv154N
4DZkgx0a4jsrEuD+yNxYmPULinsm3e/ZMh2LlJsZtz1uYK5GC4W1Tcj8KskJFSZG
/rCpm/5QxDkpUAH7DkdMsWbw2QWSfQ==
=pIhD
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v6.14.1(LTS)

주요 변경사항

추가 커밋은 없습니다.

GCC 4.9.x 컴파일러로 업그레이드 중 스테이징을 잘못해서 PPC 리틀 엔디안을 위한 최신 릴리스에 GCC 4.8.x 대신 GCC 4.9.x를 사용했습니다. 이로 인해 PPCLE 기반 환경에서 ABI 호환성이 깨졌습니다. 이 문제는 내부적으로 수정되었으며 이번 릴리스를 통해 제공하는 바이너리가 지원 대상 플랫폼에서 문제없이 동작하도록 하고자 합니다.

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-ppc64.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/node-v6.14.1.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v6.14.1/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v6.14.1/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

baff3cbf6ad4f386d47aa2fd8c87c9947aea6654578008fc082d3812e9e6f4d3 node-v6.14.1-aix-ppc64.tar.gz
b561f7a9ff3975b30b8788b0b3830a241a5373fe8e7f52201af92e2d1a4b0a0e node-v6.14.1-darwin-x64.tar.gz
0a5e12f4c12039e0b5b05fd92edffc46d52a4edb0cf553ccd59c49e3a146d175 node-v6.14.1-darwin-x64.tar.xz
1e1519e4797b59799293b867aaccb23376d08baba0dda3cd09cf966f6f037dd4 node-v6.14.1-headers.tar.gz
a4400dbe159f5464c9e900143c7b336dc1e66726b462329a4ea4f3513feb37ba node-v6.14.1-headers.tar.xz
8f73b9a9a9816cc2b7f3b18947da0d644c6ea2c74c0e95101814e4e951a4f270 node-v6.14.1-linux-arm64.tar.gz
d262b6bee47798c0037d1785cbbf1055a4e167e0965396dc6f3f55486567e44c node-v6.14.1-linux-arm64.tar.xz
bcef7dcbce3e349eafefc7dcebddee1f085e85d26707a72752907a1c9535b71d node-v6.14.1-linux-armv6l.tar.gz
575810fcfecfe6315571710bddc0a2bc41e52d501f42e3f993ddab2e324dbee0 node-v6.14.1-linux-armv6l.tar.xz
575b75eb9ce7afa660b8e8bd3abfb8d1cb8401ad402fed8ce5eeeb85ac76a3d3 node-v6.14.1-linux-armv7l.tar.gz
68cfed242cdad765248964f42120c9d272bc95106c8de5b546ce2258e5cd2a0b node-v6.14.1-linux-armv7l.tar.xz
9b921422b7a7ac4737e2ab0af72b1be3be7633ea2c977e98c8c6572a05521c63 node-v6.14.1-linux-ppc64le.tar.gz
3ec94786d7645b33e059de208c6d3151c07e9d6cf8fc44744228648a1e3fa1ab node-v6.14.1-linux-ppc64le.tar.xz
7a89f4f709f2c6dc633cf817b49996d0daa9ebd774eb58c896f128727c04e33a node-v6.14.1-linux-ppc64.tar.gz
27fd1c7ea38b20b86e8aa5cfb71a9854b22180d6f5d1a1f3e39f7355ac71b0cf node-v6.14.1-linux-ppc64.tar.xz
db2fb4dce6e8cdf6aef695ee77efb5d0b4eaad9de931302a4ef3db1fc3606ae9 node-v6.14.1-linux-s390x.tar.gz
91138e82eace207c871f52a08e0114210e52710daebb4f0158c4d34f9e7091c4 node-v6.14.1-linux-s390x.tar.xz
f3d943fc6b16d86827bbe74e4fe243c2a9414f4bd04d9273aed58bb55f0906c8 node-v6.14.1-linux-x64.tar.gz
bdd6b8e33a6f54383ca14c15c05dbe76af7866e9fabf3c88f1cfea8d1b97286e node-v6.14.1-linux-x64.tar.xz
d46d38b9c128a468bb6a49dde1d7cdfff5c4ffd2b33976077432e42b3adccf66 node-v6.14.1-linux-x86.tar.gz
4bc4e5a533c74484ce4340c76ec5fe079443341920b6c2cd5312e0a0d90203f3 node-v6.14.1-linux-x86.tar.xz
7b2544789ea5cef75ce372d6cc902994d99f3b5c469b8242e544bc025eb707dd node-v6.14.1.pkg
8b5bc5d4ad2522c39b9b84ffada91e30e97d13b5ddf348399fb70239e299527a node-v6.14.1-sunos-x64.tar.gz
9db17f95a23ddad69742c80997964dd3590554ae35515267aaa88ad9e1e12e49 node-v6.14.1-sunos-x64.tar.xz
f5fe01c0b40b46a86cb4aa794b2b84cded32f3681ebd4a901818fe383fc4cc6c node-v6.14.1-sunos-x86.tar.gz
ff1701e7b683bc8e4f8e786ac35cb147f33566bed7d4cec5f4680ad0df5f5197 node-v6.14.1-sunos-x86.tar.xz
82ca9917819db13c3a3484bd2bee1c58cd718aec3e4ad46026f968557a6717be node-v6.14.1.tar.gz
115eda89ff718abe811cb14c31dec891efa20b92c99e715f5e094641bc56bec3 node-v6.14.1.tar.xz
5b1f61841e5a75f18b6b737898dd60866f4301015fe9fdf7ef8ada007b79a3bf node-v6.14.1-win-x64.7z
c48646942f676b4c9437afe36dd9d7c9922d1c1c3e5b17a4ec2cc180d9317215 node-v6.14.1-win-x64.zip
77a93b6c4cd7b5bb09cf4ea5448e3a4ce08c7a3624331f944acd496dc435ad2b node-v6.14.1-win-x86.7z
159e682b1146972542a36114517b32595c5a1818d8d76ade0de8e8615446bf9b node-v6.14.1-win-x86.zip
582b6c13faf75df3ff353504710f92855d2848dc2391a229d2b4f59ea1eee566 node-v6.14.1-x64.msi
9b7c18106cf2a5f517d705bc076641445bf39e84209240665ba9a02637d3b277 node-v6.14.1-x86.msi
e9e1435ed00330cc025ee10047c489b71f0ab68fc5e7d3f1aefd60d317257eb5 win-x64/node.exe
1882dcdd4a874322d2e69b2dd4143a453a2d99e36ce113ab0003cb5590d4bb00 win-x64/node.lib
21c8dfc25dd961fd337a4c92d52f4baa08689d38e87d04fa01424f3b466885e8 win-x64/node_pdb.7z
0be205d808e960c1d3e4aa1e80b5d07de80736d152e2a1997b53f4342c59b7fd win-x64/node_pdb.zip
cc8ef5229558cc712f943225cd5fe4023acb897dd56b87a48f98f1017d99d0ef win-x86/node.exe
ed78a7b496aa654df8a935fae4f6ec247165676cd82a4e5c82f16956cc4ff258 win-x86/node.lib
3f547401f1757db2afb9cd585bc08eba389e733df0bb5f2a024eea0f054cd91f win-x86/node_pdb.7z
d8a1193ff939ffccdaabec4817c89c23e20da8fd4e0e1acba6b70afa1096480e win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq9r/YACgkQkzsB9Atc
qUZZfAf/f4s9p8s78hyB1ISqvDFk0YedrLrQd4o0f+iEM6JipPplDpVW3QJESHkb
mBKOT/kIs4uWrBV8G6pc/7ugiByn4G2oNHbs8ni/iu4c+s1vpkmppWP8K372p4eI
kgYDCOl5wfw7cxdo3U5fOXc4ug5shLbZ3YcEY+XAqYiOqSxUUsPlUFFDjAMjvFdV
09/3mvI5J88n1h//WJ0lKCy7FKKObcbzAlEEAVs0DZ5WDcWSoIhCgtaZLqPl//gP
VJtzdURKxUn27cUjfKZ41rtW3IQ4wD9frd3USOGNWmdqtDRhi49La08z+INoN6UN
n70z0RMPJrSbzjxahTqfE6ZOmfb2bg==
=65Jo
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v4.9.1(유지보수 버전)

주요 변경사항

추가 커밋은 없습니다.

GCC 4.9.x 컴파일러로 업그레이드 중 스테이징을 잘못해서 PPC 리틀 엔디안을 위한 최신 릴리스에 GCC 4.8.x 대신 GCC 4.9.x를 사용했습니다. 이로 인해 PPCLE 기반 환경에서 ABI 호환성이 깨졌습니다. 이 문제는 내부적으로 수정되었으며 이번 릴리스를 통해 제공하는 바이너리가 지원 대상 플랫폼에서 문제없이 동작하도록 하고자 합니다.

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-ppc64.tar.xz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/node-v4.9.1.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v4.9.1/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v4.9.1/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

d86280574658364f8acea579c430b65fe4ab71138039904739df830943ca4859 node-v4.9.1-darwin-x64.tar.gz
36b3ae387c242f609d91ac78c8804846af568a14e5b733cda633382a1d284d8d node-v4.9.1-darwin-x64.tar.xz
d5fe1c36f64fe7548060baef58ebe9e47cf281868108753dbaf97413edf6004f node-v4.9.1-headers.tar.gz
2b071b6d6bbe8c323fafd40a0c5111b331a49522e439a2761de9f1bf8d2ac188 node-v4.9.1-headers.tar.xz
b61b9b19f584cdd198a7342966a269393e6ef79e1273e4f4940d872b929d8403 node-v4.9.1-linux-arm64.tar.gz
7203f9693e06ad220cfde2e5d70778cb021a176ecab1bdfee0bf546363333f26 node-v4.9.1-linux-arm64.tar.xz
151bfd51cdb18e2404c83ab9e2c2775262fc8fcfe823cca3ce2a707de49e81ea node-v4.9.1-linux-armv6l.tar.gz
a56808a59f132f134919e72961bc568226f47b8c752b8fd4ba06e66d07788e84 node-v4.9.1-linux-armv6l.tar.xz
574dc58a52005329c88ac2b4a7c1573e00d8e399ead9ae67b690e0212274577e node-v4.9.1-linux-armv7l.tar.gz
992da885e15ef639f78dd5b08ffcb4b327106970ddd191d0a9301e5d83967564 node-v4.9.1-linux-armv7l.tar.xz
3660caa07a3ab36cd3cea7812190330401eed40c7b92f6023787205ca2a8a9b9 node-v4.9.1-linux-ppc64le.tar.gz
fd0c43abfd61ff25e7ed07b6968024de7aa2ba2ff3b44c0cdc3b29374f2e5702 node-v4.9.1-linux-ppc64le.tar.xz
bbb45581ea0cf12f51571b1dd07dff2fb33172a4c38696bdb001ddaa81209c48 node-v4.9.1-linux-ppc64.tar.gz
1fe4121800007eebd1067b6110f88862a04143b7e1a1e51e42d256368522e5c3 node-v4.9.1-linux-ppc64.tar.xz
7c86fac1b2dfd837396b716c3313eb4dd04da315d254dd2f0c8bdcaf41dc5de6 node-v4.9.1-linux-x64.tar.gz
db65d409f0fd7e4ff817509c7ec29df72f4b3f6885297b98f64781ecea92feea node-v4.9.1-linux-x64.tar.xz
cc4b5e938734fc2718f25934a4e51e0cfcd1d052045f187d0a0f4b8632313270 node-v4.9.1-linux-x86.tar.gz
0e659f81b611bc1f6d113060980ebec3b90d98acca99af675dd85bf7814c94c4 node-v4.9.1-linux-x86.tar.xz
481f9544fda1e5b98a6612a0cc0dd05c33e52315dd8e79555a79923a95469cd7 node-v4.9.1.pkg
6bf0bca6cd2fed624bd46aefc765c343899efe5c2f88d1b30703f560b1c78a48 node-v4.9.1-sunos-x64.tar.gz
e8033440fdd63631dbecc8a1b2c8ffdd2eaf1732d03e128055bba7e33d543cff node-v4.9.1-sunos-x64.tar.xz
738f8ad175213289173f4e0c3281baa150daade3770925cce65fadab059f0bdb node-v4.9.1-sunos-x86.tar.gz
a9bbc758ffab468eda29e6d43f37a43f0e080994885c77cfeb455e4a4fbb8854 node-v4.9.1-sunos-x86.tar.xz
d2bc20dbe2c20e6f606671b1b9631f0d20396547ac7cbc144a3dad2c78106c78 node-v4.9.1.tar.gz
d7d1232f948391699c6e98780ac90bdf5889902d639bad41561ac29f03dad401 node-v4.9.1.tar.xz
b9fd93e5d57ee59972317e7d4e0a3aa4bb9e81bd820506deb25e0dfdca0f7f01 node-v4.9.1-win-x64.7z
e4872b0696b00aa665b3c8e9a1c4b380792d0623eb8ee6dce425686ebfe07c96 node-v4.9.1-win-x64.zip
26236da1472b824412012ff127cfcf719549aeb7ab35bb366c385c5dba42bc07 node-v4.9.1-win-x86.7z
1e6009a61d5a96ec62146dee75b1a9dbb519ffc4d17526b654f1fd9f88cffd3d node-v4.9.1-win-x86.zip
1a39bbe982ae3853bae668f33aff549f4f18f7f80416b80789d17ce0292244b6 node-v4.9.1-x64.msi
a17a1730e20408b0f58dad972933c31c9506de1a6bfb74dbcc2869cbadd5026b node-v4.9.1-x86.msi
cf303c36126b9bbfa2efd77e68d80a7cead2fe2604400b39c4901195e1614579 win-x64/node.exe
696c65f6bf68c5d2f5212f77cd1a9b631f884c3f1066320e617ebedc8cdbc2fa win-x64/node.lib
7ef2637d08bc4753ac4279093f463389a6aced7b32a2a45581875d965f20b41e win-x64/node_pdb.7z
62982c0bc42b15d56c4cf2c58919fea6aa51a68c8707020d0ee45c5ed9a8854b win-x64/node_pdb.zip
26675281b58986a1577cf303d4f86a12f9d9772473b178322ba70d11a65dff5a win-x86/node.exe
2a2bce1bb91e30da9edaf9a7b1b0a72853ea3b00078d52b0dae3de9f37462b0f win-x86/node.lib
5fbb0156d903e7dfeb3e534db12f6c7a3b01cafac69d96bc927970d911c6df94 win-x86/node_pdb.7z
8f259d638d8d77736cca9e241bdacc8f83aa99961893934c85c3ee43406cb61d win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq9sAoACgkQkzsB9Atc
qUa3UAf9FaL2OIeQGR8Ek98qg3r4vSKKSvrrirKFklSqPc8De88h3voxYzYj+vQC
nDLXWBfpZyFNIDNnAsvTfqe8COAeGhX/HCsZPw5ELhNLiSV/jyWv9pDkRe+s/ip2
Ic6AxjGXCZRMivMQR/1l0+AQ9FIquO3vMjX2UX/HS5/Ce70dds9sP+O7SpvJCXuI
aHknDIO8/qTlcPdHE8LhVIkepdhXy1R13jgl656ORFrD8FhbdjoSBjlAmO2vy7Mr
NsfN89oyXY1/AGQctZwZ/pspCcyMDMKu0x4xd52nx3K8vJa5QeI8HCQXGv+NXt3Q
RP4J7S9AhQFvlPQoO0/roFh9Zwe4qQ==
=d1W/
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v6.14.0(LTS)

주요 변경사항

 • OpenSSL 1.0.2o로 업그레이드했습니다.: Node.js에 영향을 주는 보안 수정사항은 없습니다.
 • 인스펙터 DNS 재바인딩 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7160): 악의적인 웹사이트가 DNS 재바인딩 공격으로 웹 브라우저를 속여서 동일 출처 정책(same-origin-policy) 검사를 건너뛰고 localhost나 로컬 네트워크 호스트에 HTTP 연결을 할 수 있습니다. 이를 통해 디버거로 인스펙터를 열어서 전체 코드 실행에 대한 접근 권한을 취할 수 있습니다. 이제 인스펙터는 브라우저 Host 값이 DNS 처리가 되지 않거나 localhost, localhost6인 연결만 허용합니다.
 • 'path' 모듈에서 정규 표현식의 서비스 거부 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7158): 공격자가 영향을 받은 'path' 모듈의 함수 중 하나를 사용해서 특수하게 조작된 경로 문자열을 전달할 수 있는 경우 POSIX 경로를 파싱하는데 사용하는 정규 표현식이 서비스 거부를 일으킬 수 있습니다.
 • HTTP Content-Length 헤더 값에서 공백을 허용하지 않습니다.(CVE-2018-7159): Node.js HTTP 파서는 Content-Length 헤더 값에 공백을 허용했습니다. 이제 숫자가 아닌 값과 마찬가지로 이러한 값은 연결을 거절하게 됩니다.
 • 루트 인증서 업데이트: Node.js 바이너리에 루트 인증서를 5개 추가하고 30개 제거했습니다.

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-ppc64.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/node-v6.14.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v6.14.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v6.14.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

d0faec6a64ced7d9277b49d9236ccb0d071aecd5de05bc2ca97f62b285da68b4 node-v6.14.0-aix-ppc64.tar.gz
56f87293335537d0f80032f863a9b7ef7db4c325a0e3c203b30be3be4b30ec2d node-v6.14.0-darwin-x64.tar.gz
94120168715853dbf3960f8d2f30dff870a1db37280b99c88eb01dc20470a21b node-v6.14.0-darwin-x64.tar.xz
739db0a458b2a02b8b3e26791e82fdfa233f6ba6b91a22aaf6fb0bed064d673c node-v6.14.0-headers.tar.gz
fc9a21679a43115803b2f2471e3871e7070bbf4fe52120cb5f8a6d50eb369463 node-v6.14.0-headers.tar.xz
8a3ff08a103b74bb25bce8ec549157945a4c800e02d1fa2a38e13665facbc834 node-v6.14.0-linux-arm64.tar.gz
a8ca07c0f6af9e4ef0ca364f336ad49c4144d2cc4ba4290517ef14a91bfdf5ab node-v6.14.0-linux-arm64.tar.xz
600aeb9a3573b2782bb709762cda597c683d4850252999da3b0386d3853e06df node-v6.14.0-linux-armv6l.tar.gz
9c91ce90b89a6716a5c2cd535ecda211c9bb683e320748b337fe387b07ccc911 node-v6.14.0-linux-armv6l.tar.xz
cbaddbc77ba8bebe625caf8c3dadd5a69b15d7d5a82af69ea48ec2f5157f7e05 node-v6.14.0-linux-armv7l.tar.gz
302e6869021317d9f3c348d9c546564d6310de8c294355e98d2cb5cce5f3a768 node-v6.14.0-linux-armv7l.tar.xz
71b6a22f3e0df6d5f952717cbf98e25fcc06695534955d23dbe610681ee41107 node-v6.14.0-linux-ppc64le.tar.gz
25c630db43d9a9c7228122f3a95f0a3b35098ce748a29943e88682591e3190df node-v6.14.0-linux-ppc64le.tar.xz
21da9ea343a6130433607880032f78984f9be3bc91063065b8a5fa7780bb76ee node-v6.14.0-linux-ppc64.tar.gz
2d192974800db92bd3e5313281a41664ba7564d294aa00669491bf32e5084194 node-v6.14.0-linux-ppc64.tar.xz
382156862af3ee2712d4bc78af360f7b1321dca259db119d647b1596c1382319 node-v6.14.0-linux-s390x.tar.gz
0adf90a2a2f9bcf8a9f1ede8cfc0397a61e620866754ac50f4e2ba6ca2ce0840 node-v6.14.0-linux-s390x.tar.xz
272bb9a1937a8372420a2bd98bea4d1c152b961c1b3fb3493f626a9de162d4bd node-v6.14.0-linux-x64.tar.gz
89350276fcd079359af417f7b745cab714114d34eed52c44c96214f5928772dc node-v6.14.0-linux-x64.tar.xz
f460b02a2046f68f0db32405094879a45d2447a2aa3e6c18668ce4ea63a8d99c node-v6.14.0-linux-x86.tar.gz
d0de10751f19b862882c08d2118e9d5c725e3b4500bdee354c3b41ca5415593e node-v6.14.0-linux-x86.tar.xz
094aafde1d7f76f1cf1723dcc78704048a8a51b55c6c4a695480a4369ee54f89 node-v6.14.0.pkg
ee78d79dc4c40e98675f9eb97a7a5e85e96b8c92fd6f0cbb96618c7e56112a3f node-v6.14.0-sunos-x64.tar.gz
ba87f0ebd820fcd3fd78f32c50622d2465a364f17b80bdab14928103b4da5b38 node-v6.14.0-sunos-x64.tar.xz
ac4661e8748a475d6daf56e46fb78f50766b0ef11e8bf38affc681f8f36cc9d8 node-v6.14.0-sunos-x86.tar.gz
6d3741cb609c2ee0e9dbde6cab3a425bc70ccae735656fc1e0cbbbbcf704996e node-v6.14.0-sunos-x86.tar.xz
87892f42c5c48bb6367e0299ec81e1d18e560e401eddc50dd746acc4c896bd7c node-v6.14.0.tar.gz
21ab08323dfd082e60fefa5e1af99b086c6154a6675ad265a42462621c35d599 node-v6.14.0.tar.xz
20d0b8354898427e97cafe53e014cf9165fb0e305dd152d039110c5f46693afe node-v6.14.0-win-x64.7z
161af253a5c38a90ff128f1e74c992b0c7d82f6effa97b1b6496d100852c1849 node-v6.14.0-win-x64.zip
2ddc70ba3dfbd987c94caa5d2e66313226888a337a3fa5e11c92889ca6acaaca node-v6.14.0-win-x86.7z
f639d832ab850a5b51a17a3a216dd1227a08acf49522de774d6376a12d9e8106 node-v6.14.0-win-x86.zip
c6e9bc96367e84af9a734bc8bceb51cff54dd690b85ec4b824accb1b314c8d17 node-v6.14.0-x64.msi
6f590e033781dbdedc6cde3ce6ef323adb2397adb867d6f0b81fc228409fa982 node-v6.14.0-x86.msi
debf8b1d6092b72c546f1022f8c6e86550825054e424ffd051f67efda6b0cba0 win-x64/node.exe
c246cc703aa032b2ec38bb37aa4e2a014393f865e614193dfbdc6950618d356e win-x64/node.lib
1db26911004b4ef750b2a84438649fd6d5742fb695279d5aca3ad0c446ebfc5f win-x64/node_pdb.7z
245a1fb13b2f539961cfaa5dfee0b6b9780fc18c214f02f8a80b9d85da00c554 win-x64/node_pdb.zip
0a7c3286536d3db95b507d80f8af3309de394fd9093ff5d178c8f381af1f0c4a win-x86/node.exe
f81f3215bcd0ef055a7a5116e43d7e03eb7d538df451126399b34e16ece03074 win-x86/node.lib
fb9b391cd9dcc8aba3b0ad6099c5d39ead1e19e2cd71fe76c9f4a7b2824e8c87 win-x86/node_pdb.7z
66718d8d0cd52ad658c8c6bfe06fb233537ba0bebfbc4d977c13e897ef154439 win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq7whgACgkQkzsB9Atc
qUariQf7BnygWjJL1CkDflkJ3gOobuRxpM3fwgh6c97nwOi1iYfuCSBpYEx8xNYz
SZAqHOsTqnrAxWB9yItzwE1wfvofqLYf08cdpUxgvV9dJ/XnTrz13ynad6d8NB5b
Il5LnagpAOKxqXGJZHNsQiqUNn+eTjM2OceLid9cq4o7L6rLcnXcVjWJTbvwOrsd
rdKs4uG2z0vnzrVM3js8hBfE//RaqCz5n8YmiMVI6FBbDRhE02ZolQnNZEYRHht1
L3JIl5VIaIUDA0kBfO2yop/HhbebCV4t8kZbUnwDCmG3Buz6D7MuvflN4p+Ohr6N
iKBvsmZwIZX/tpsIhs2BvvMZ2HGBBA==
=aTKq
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v4.9.0(유지보수 버전)

주요 변경사항

 • OpenSSL 1.0.2o로 업그레이드했습니다.: Node.js에 영향을 주는 보안 수정사항은 없습니다.
 • 'path' 모듈에서 정규 표현식의 서비스 거부 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7158): 공격자가 영향을 받은 'path' 모듈의 함수 중 하나를 사용해서 특수하게 조작된 경로 문자열을 전달할 수 있는 경우 POSIX 경로를 파싱하는데 사용하는 정규 표현식이 서비스 거부를 일으킬 수 있습니다.
 • HTTP Content-Length 헤더 값에서 공백을 허용하지 않습니다.(CVE-2018-7159): Node.js HTTP 파서는 Content-Length 헤더 값에 공백을 허용했습니다. 이제 숫자가 아닌 값과 마찬가지로 이러한 값은 연결을 거절하게 됩니다.
 • 루트 인증서 업데이트: Node.js 바이너리에 루트 인증서를 5개 추가하고 30개 제거했습니다.

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-ppc64.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: Coming soon
AIX 64-bit Binary: Coming soon
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/node-v4.9.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v4.9.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v4.9.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

9baa27ff50189db2f8de4b3dff58bd1c6e83ba98f8ecc128215c007f0de0a3d7 node-v4.9.0-darwin-x64.tar.gz
ea833892f563282bd9c4699bf7445f3dee17dd22b8a7556ea034e8a4ec771d20 node-v4.9.0-darwin-x64.tar.xz
cb5cebf97f06da566aab26c994b9324e5bdf49e77b67366a96601884860eba32 node-v4.9.0-headers.tar.gz
3f3a60fc351b9307604d94db9df6590979f148c3c7391dee18c302c5f0a08963 node-v4.9.0-headers.tar.xz
58c47ff94cb79ec8dd3c2c5d21a1836df00914e6306201503baffbf584012171 node-v4.9.0-linux-arm64.tar.gz
89b3462cb184404ca154f70e9fd169ef4a234c2c1b65fa7a60ecdf91f67adbe4 node-v4.9.0-linux-arm64.tar.xz
44fd2c83ba525e89bcf9ced36f9413dab52de5066942d6dbdac2f4f01354fbe6 node-v4.9.0-linux-armv6l.tar.gz
6f1ca87bbbec3746f437e9b437c8775419e49265a827bc8bf22748712b2f11aa node-v4.9.0-linux-armv6l.tar.xz
f67808a2ae7c39e51732df15aa33b12f1ec1375c83c8b483d28452c9b748b8ae node-v4.9.0-linux-armv7l.tar.gz
db73d54719c44eabf98296d269f9a1d2e10730ac28dc1cd7c82638f27f73402b node-v4.9.0-linux-armv7l.tar.xz
2b71b7acf75f51babd2057a86a44afc1f8b4999201e7d083a0fa8ed07f95a9a6 node-v4.9.0-linux-ppc64le.tar.gz
1b8bc5882d2e6e5787f03f10b435e4ec6b323b61e4be038487f9f890d8f5fef6 node-v4.9.0-linux-ppc64le.tar.xz
13bc8f0fe36aeb3b94ee9d11a8249f5535beb76e136c28efbc9849768ccc02e6 node-v4.9.0-linux-ppc64.tar.gz
e91817e69db722bf3218a32abe6304e810680c29e663bebb028fd73950e5669d node-v4.9.0-linux-ppc64.tar.xz
31967377cece1bfb30a16f7d6b2535434e3e2c56d894ed60de7a9fab7930f767 node-v4.9.0-linux-x64.tar.gz
7bcbaf32d4b16bb232aae3cf1e6e0b6fa24db4dcbbd164d5180ff3f295e0d08f node-v4.9.0-linux-x64.tar.xz
2a2aa1df78b150c034db237873d47e5f539276d2fc676360cc73003dd7c27fb8 node-v4.9.0-linux-x86.tar.gz
854058c44845273d858560238b579ab06ede35b0d3c938ffce87b9037d7a0ba6 node-v4.9.0-linux-x86.tar.xz
e238bd3bcc60b8d29e4c9928bfc2df152fca0d11a12938893eba5900da1cf27c node-v4.9.0.pkg
2274d99d49d2b01d76a3ebbe98f8dc26e2e7a38ab46641a8505213f4fb92d944 node-v4.9.0-sunos-x64.tar.gz
c84401b777e4b932ae540325b95c0a29baec1210ca95f6bde7cdb47580196875 node-v4.9.0-sunos-x64.tar.xz
67e40a890c3084dbf5ffc59ea9aaf03d229410475b40bc4698254ab914264131 node-v4.9.0-sunos-x86.tar.gz
fb8cf066bb7b4fdb202d15a5c85f16e728af6dadb6b70bc82a7e31222694df7e node-v4.9.0-sunos-x86.tar.xz
55683e98b39513735dedddcdd3331c64ddc7edd5744d2c4317b44a1c54e82f9a node-v4.9.0.tar.gz
a1b271c585f45e2f17c6a211bc87028c448d54f4418a494d5ae62d114ecbb69f node-v4.9.0.tar.xz
f618460880dc5d8f9d07820071b9cf253c0ad161f3d0ef7c84ccf348344d531f node-v4.9.0-win-x64.7z
ceaf785dbb29a0432aa31e861dbe7ab7ecf2edff0e03cc875f91e95ec2f4fba6 node-v4.9.0-win-x64.zip
6a027337023ee140094fcaa37e8a731f1af74e33b5695eb66d576a0fa73041e7 node-v4.9.0-win-x86.7z
d38b158d04a1a8454d17cc1cf11f576464e833017e31fb0b0f49ffc0e66ae2a0 node-v4.9.0-win-x86.zip
6e360cd2f18ebdf70fee3adce67dc84f7ef5d8affa9c15b193c50578dda2585a node-v4.9.0-x64.msi
be4a46a7e464c58fbdf70f2c9f01fe0d80652f9180194b9cf716691673c5533e node-v4.9.0-x86.msi
ea96035c7348702053c500ff6707c836de5dbca22f77cd3e62bb6fdfe2c57714 win-x64/node.exe
024df4c7969ce604b521d2c1cc450ac2b2459d66ebdfa494c0a5f207a2e4f6b9 win-x64/node.lib
286b2f1a73600d3ab59391b4eeed058929d1beb9424f12aac70edc9ab1059068 win-x64/node_pdb.7z
5f2dbb1b477fa36cb6cd13b2c217ae05351bbaaa363bd30e6a4b01ec36a492b1 win-x64/node_pdb.zip
f8e921807c07567a220e571c14838971dbc619f874db40b7dd545dde38ae32fd win-x86/node.exe
0379be01a2b9077a311d6db233c0af2d49855573f34672354ff168c02e1d09d6 win-x86/node.lib
9e05ff71fc9e2487f770660ebbcdbe890cf72be63ce7fa9c9306df7b31cf121e win-x86/node_pdb.7z
48e537e1af08bc3897e8cac64789303538afa16c61e093b1dfbb241ec5748d75 win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq8NmsACgkQkzsB9Atc
qUZMVQgAiGlbWpgatCiM7vImDIZec0/aWgDSDSLmB5lVr1RlM+B2Hs8Bpc3ffcSz
g9B8MJERcqqU8PL6r3QTQlK79FIJVd3ut1sphQJYa+Qtw3mDYGywN+B/u2/yKjvN
hQUJ+bsalcixGnvZ11dE1zw2czm9pKD6KhqmkwaUzYOLl/oVNuvQKHd47eRt2ZQs
fa01v3fq4Da9EaVbvDHP4rdidRW6b1hVDck9J/QcnE7LfWZd8AGZ3mFwkSyklp37
dJ38PCnJneefkdIZY5e8a8LOvv9FjUCuKPF23KLiLfNk/HSgpuvlXxWgjXQzcHGs
bjzfAYIaKmvoFXIG0bCm9UVp6u6sGA==
=s5Ym
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v9.10.0(현재 버전)

주요 변경사항

 • OpenSSL 1.0.2o로 업그레이드했습니다.: Node.js에 영향을 주는 보안 수정사항은 없습니다.

 • 인스펙터 DNS 재바인딩 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7160): 악의적인 웹사이트가 DNS 재바인딩 공격으로 웹 브라우저를 속여서 동일 출처 정책(same-origin-policy) 검사를 건너뛰고 localhost나 로컬 네트워크 호스트에 HTTP 연결을 할 수 있습니다. 이를 통해 디버거로 인스펙터를 열어서 전체 코드 실행에 대한 접근 권한을 취할 수 있습니다. 이제 인스펙터는 브라우저 Host 값이 DNS 처리가 되지 않거나 localhost, localhost6인 연결만 허용합니다.

 • 'path' 모듈에서 정규 표현식의 서비스 거부 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7158): 공격자가 영향을 받은 'path' 모듈의 함수 중 하나를 사용해서 특수하게 조작된 경로 문자열을 전달할 수 있는 경우 POSIX 경로를 파싱하는데 사용하는 정규 표현식이 서비스 거부를 일으킬 수 있습니다.

 • HTTP Content-Length 헤더 값에서 공백을 허용하지 않습니다.(CVE-2018-7159): Node.js HTTP 파서는 Content-Length 헤더 값에 공백을 허용했습니다. 이제 숫자가 아닌 값과 마찬가지로 이러한 값은 연결을 거절하게 됩니다.

 • 루트 인증서 업데이트: Node.js 바이너리에 루트 인증서를 5개 추가하고 30개 제거했습니다.

 • cluster:

  • NODE_OPTIONS="--inspect"를 지원합니다. (Sameer Srivastava) #19165
 • crypto:

  • 인증서의 공개키를 노출합니다. (Hannes Magnusson) #17690
 • n-api:

  • 자바스크립트에서 uncaughtException을 발생시킬 napi_fatal_exception을 추가했습니다. (Mathias Buus) #19337
 • path:

  • posix.normalize의 회귀를 수정했습니다. (Michaël Zasso) #19520
 • stream:

  • 스트림 생성 성능을 개선했습니다. (Brian White) #19401
 • 새로운 협업자를 추가했습니다.

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-ppc64le.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/node-v9.10.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v9.10.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v9.10.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

3ad90e0ed617eaa19d77d9d02c5c42f8b03560abbd02ddaa0db0016725660b9a node-v9.10.0-aix-ppc64.tar.gz
c4b98cc2f3c00b770f24549de112902b56d57be7963a1047cd116b357bc61569 node-v9.10.0-darwin-x64.tar.gz
35a2e934d475aaca229d4d054365118bd303baa9c9954d087d0cee02ec42ba90 node-v9.10.0-darwin-x64.tar.xz
a41222cd88298b2e277cf1e04e88e9e962f9cbd0b0ce66837cea1f75ac21d33a node-v9.10.0-headers.tar.gz
efda9c7d6344e529b3966ef7e95e89d93528490032d6d8df1af23581ae8c2393 node-v9.10.0-headers.tar.xz
2ff3351616e58d1355b643f6013cb45b30bf84aad523de05cdbf01d6c7b68e30 node-v9.10.0-linux-arm64.tar.gz
ba1d682aa1d5a12eeb39e7f51e4c67c6122b24482869ca2547c6f094eae90658 node-v9.10.0-linux-arm64.tar.xz
061f0a1d4563407626c826417f301913a6a6c61d12cc59b2f3ba806d995749b3 node-v9.10.0-linux-armv6l.tar.gz
42d1c45dc27686f9d3ea93472f0723139b72524c72b46f81fc1514fbcd9d7707 node-v9.10.0-linux-armv6l.tar.xz
8f1b5c62951f0dda9f3592d19198d8f8aea7a2c1ef43a6adf235ba8a65765e61 node-v9.10.0-linux-armv7l.tar.gz
bafe8061f6b27710ee64284c6a01793645eeb914bb711a9e6fc752a536ddfdc4 node-v9.10.0-linux-armv7l.tar.xz
fe4a120bc64065355956f22bf52695d35e68e7cefba6fcb94f6b53b445234b51 node-v9.10.0-linux-ppc64le.tar.gz
f727a1f8350656a7149021b1ceae6e83bffb520c4ce9e20d9e329036eee58ace node-v9.10.0-linux-ppc64le.tar.xz
2f0693357d002f2e6be90bc2b6a9cf385b59a88adc2098a8afcbae3a8af88c6d node-v9.10.0-linux-s390x.tar.gz
e0887c4605d2f796c5e95fd9096672b77bd1d43c01f11450f1f8019a9b0d816d node-v9.10.0-linux-s390x.tar.xz
21a69c0f0181ec451444739d5c2f1df27cb96e7f328461dfa658e65846dc99ef node-v9.10.0-linux-x64.tar.gz
b9bfffc03ef0e2c97d463619911552c7f5b1b8699de07bb913990a8b33800cb9 node-v9.10.0-linux-x64.tar.xz
c0113bc0ff5d48a5b2827ada0fa70ee9296f27b043ff4cec1f805374f7fe88f2 node-v9.10.0-linux-x86.tar.gz
1e96a62e76dd93d2a1f49d164b5e3bcfb5722844ef5ac15158c299f73cd446e3 node-v9.10.0-linux-x86.tar.xz
5959d1dec918b6585464c8022abcc0d2566931e4c2bcf0e4f5c935a737b3e742 node-v9.10.0.pkg
44b49e36b7bc853e15028c6af4837c7e9d95f08127d6751d274a2dfc5345552e node-v9.10.0-sunos-x64.tar.gz
0b94e6d921f172f5ecb40b82f53d6bbf1836067b7897c7bd0362b450764221b8 node-v9.10.0-sunos-x64.tar.xz
19fadd9e2488fd377b771384b28fc4f274dbb2ae43aebefcbafd8e73a9a6a5cd node-v9.10.0-sunos-x86.tar.gz
2385369de958788ecf5adaddabece9a4fae2646fffc1507993a71435cf5a82f5 node-v9.10.0-sunos-x86.tar.xz
e5654e552bcc7d011fe0c5bade53ba5c3acbd8d26bfda2cf57057537a03c8d76 node-v9.10.0.tar.gz
945a35a2599dfc0a306cdb3aae1c70034d6c28b03ab85daf8f2166fdaaade63a node-v9.10.0.tar.xz
56bfb27221c35273d17ed2edac19ceaf62a2c76a1fd911af94b976c19e98345f node-v9.10.0-win-x64.7z
3f159de87fd987e7bf30bbffce722e2e5133c44fc847883053359e9b08d6fa88 node-v9.10.0-win-x64.zip
0374a0cd01f932d836a032462ce7105b73850f7f4232a4f9b5cc77a506eba4a1 node-v9.10.0-win-x86.7z
833a0f4ea29ed16e61774918f38921c41e1e9f7ba53209e0442163e7d30bb3ed node-v9.10.0-win-x86.zip
c053e4fe3b6c9f68231c28df41eb2569453abb0404c1fb22cc78a5cf2b967283 node-v9.10.0-x64.msi
d590505b28ee081c592efc82899d57418ee6c0665423a121589614e493281ad3 node-v9.10.0-x86.msi
bda61e2a5f0b4043475735743892649854710fb30e73335b2cd71d2349c1e13d win-x64/node.exe
a280cbf7597330557094cf782896c42d2043f322349908d494be201cd77c6167 win-x64/node.lib
a6d89e52142d0953a4520c81d3b66a3ce9344106c9cf41d2e596fbc6b22f16d8 win-x64/node_pdb.7z
38481709e85e5e7d58d01ff4fadf73b7670f53db7550fe1ea882bb399d5900dd win-x64/node_pdb.zip
280a5a8bc64f87c7288c310d4aacebd6916bad5948e9de7e544b533df3c89ea4 win-x86/node.exe
d80069347fa780a4e9864385e472d0d2da628a3ae7ee559f691700b609d571d1 win-x86/node.lib
b3516fa691896f723e05dba0dc15590e8ef35090333fd6b623c6a1dd0055dec9 win-x86/node_pdb.7z
0f1e89b86a807805b307699079de06b84f655bef3ecc6ac84619a91c0b113b7b win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq7wk0ACgkQkzsB9Atc
qUZuAggAhvUCCGt8fOhW1i4t/GManaPYBME0zG+rJ85Ou/33q7CgQ//z5dWfRMb5
dzCNjK2FaEbdTH2PZkYIsG444zHqQWCHdlIJ2N2+Qg7+kJ+1WGiphi6ERtTCEK8n
M7TtlKBZIAqN8hcxVaNMLoJOa51GHiHQoyW7e8W7GCeCBOSBt7kvS9l1GJtV/D7J
AbHmE2MVJFp7i0AdVoanhMBtrAXKNjjseeFQAFUMG5t66oJUGDPWDdDEVyRu8kLd
fVQkWWWiXwbmwyGoX/ocS+OjFMgYTKCcuMswHIx5U7DQGaOynPWGJW3yk9goTwjD
PETIRrZngctYUrgJFiEWx7tJZ+ENiQ==
=tHfb
-----END PGP SIGNATURE-----

Node v8.11.0(LTS)

주요 변경사항

 • OpenSSL 1.0.2o로 업그레이드했습니다.: Node.js에 영향을 주는 보안 수정사항은 없습니다.
 • 인스펙터 DNS 재바인딩 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7160): 악의적인 웹사이트가 DNS 재바인딩 공격으로 웹 브라우저를 속여서 동일 출처 정책(same-origin-policy) 검사를 건너뛰고 localhost나 로컬 네트워크 호스트에 HTTP 연결을 할 수 있습니다. 이를 통해 디버거로 인스펙터를 열어서 전체 코드 실행에 대한 접근 권한을 취할 수 있습니다. 이제 인스펙터는 브라우저 Host 값이 DNS 처리가 되지 않거나 localhost, localhost6인 연결만 허용합니다.
 • 'path' 모듈에서 정규 표현식의 서비스 거부 취약점을 수정했습니다.(CVE-2018-7158): 공격자가 영향을 받은 'path' 모듈의 함수 중 하나를 사용해서 특수하게 조작된 경로 문자열을 전달할 수 있는 경우 POSIX 경로를 파싱하는데 사용하는 정규 표현식이 서비스 거부를 일으킬 수 있습니다.
 • HTTP Content-Length 헤더 값에서 공백을 허용하지 않습니다.(CVE-2018-7159): Node.js HTTP 파서는 Content-Length 헤더 값에 공백을 허용했습니다. 이제 숫자가 아닌 값과 마찬가지로 이러한 값은 연결을 거절하게 됩니다.
 • 루트 인증서 업데이트: Node.js 바이너리에 루트 인증서를 5개 추가하고 30개 제거했습니다.

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-ppc64le.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/node-v8.11.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v8.11.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v8.11.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

79cca390e53f6b63ea66b26f621e0253db065b005775aeec83a0d7762c911860 node-v8.11.0-aix-ppc64.tar.gz
408323335b8c691d75397c76ddd7b00490852652c78c813c586ba7eccc5c382b node-v8.11.0-darwin-x64.tar.gz
06cbfbebd07ceda2197024a0e32ef91fbb3ff77a33c60e550fa85b5d1bf13481 node-v8.11.0-darwin-x64.tar.xz
ea0f11c29ab48c735d16ffe3237491125182355df4904ee3a9846871ed5ea7fe node-v8.11.0-headers.tar.gz
eae49550a5a49a251b556e3aebf1e8e73dbc52ee80d8045cf7913b745219c126 node-v8.11.0-headers.tar.xz
2241f9eef968308fc4e25662ed49faf9fa1aa5dd513400197c2a15f3494b3388 node-v8.11.0-linux-arm64.tar.gz
a28f599a14ca9ef4062fa1e605b69cd046f81d3fc9a7d6dde1856fb593004b3a node-v8.11.0-linux-arm64.tar.xz
81a11a2d1f4db0de6522e3b6fd739b4615e5df1438a9946ea9ddc428ee0660ff node-v8.11.0-linux-armv6l.tar.gz
ac7075030e52cff0691b23673223e5a5104fc1e17e48944498c76836fae7d096 node-v8.11.0-linux-armv6l.tar.xz
fa41036876164d81191b73d687f40c795c009621daab0e7e91117eb6c355ca03 node-v8.11.0-linux-armv7l.tar.gz
032394421eac0a187ba9f1a1dda80511e02c0eaa8732420dccdebf2645685652 node-v8.11.0-linux-armv7l.tar.xz
9e645cc4fe0ae8f0b23858fdf47a679102674807dabbd1ca11439eaf6f3fee88 node-v8.11.0-linux-ppc64le.tar.gz
a55a00d1219a0988721d219321b7f1c01d2b1c76bcadb9a7383ae6b24637390f node-v8.11.0-linux-ppc64le.tar.xz
3dc6f711fe02e38b95746cf0d9453f5e024bda549da3c43e52d3fdcebe6f3ef8 node-v8.11.0-linux-s390x.tar.gz
d2349f0354bdbf38f1be791e6ca0b4f8625984f686be05b38a3dd2d6252eacc3 node-v8.11.0-linux-s390x.tar.xz
93ab3ee41ac0731497e1c0fdd3de587dd7fa9e80b149d48c385b7756c9b3bb36 node-v8.11.0-linux-x64.tar.gz
180ef8c2a39c1696b9a05832883ed981ba11475ffa44ca77781a8d1c1954f944 node-v8.11.0-linux-x64.tar.xz
036eecc0a5cd5a7be38305a823743b94c7945f3c4b3cf540650ba4504abc5129 node-v8.11.0-linux-x86.tar.gz
e6bdd663706989b3bb004a84e3c45a227a3c7a00bc170c4fcf09f7ec8604a5c7 node-v8.11.0-linux-x86.tar.xz
1c90d137be7c5db449c4395d1e3c1eab5e8591098d287bc5acd790b21c36d9c5 node-v8.11.0.pkg
86feab1746044577d273a819cbb68b3f4e45406924c1ccca83f1c99b78f39674 node-v8.11.0-sunos-x64.tar.gz
bab8834d37325bc8971040087a0357b594be358bdf9baa95110e9f5ed48579e5 node-v8.11.0-sunos-x64.tar.xz
91d82daa8d49998eb8441b9182d3eb5e7d15dd3fb94d6c73781afdb1872c6c55 node-v8.11.0-sunos-x86.tar.gz
59aa9a7a98a6bbeeaf854f03838a1b28a298e8e13f1cf4866ecd7b86b1708623 node-v8.11.0-sunos-x86.tar.xz
7683a674259298fc53dd020e210d062aaf02698980fe293c64ed2daee13466a4 node-v8.11.0.tar.gz
1ad354cf4ac96a904007b907fc1fe7fa2fd3692036da0c2fb1790f7a0204ab3f node-v8.11.0.tar.xz
09b04277ed01e7aefa584f16730a6a99944306266b206526ea7b085d095147e8 node-v8.11.0-win-x64.7z
55b9c8d48b59569117a63fdb26e1de05e792c37f563feb7d44b4cd59be96aff8 node-v8.11.0-win-x64.zip
5178075b2dc90d2142ea5daf894f011bb8bc7ddb8ce9d4e41a8da4f0740b16e8 node-v8.11.0-win-x86.7z
8bdbbb9cfe5993f456e4cc205dddf9b7f11195a7dbb3ad0a3b60900ec0bc9379 node-v8.11.0-win-x86.zip
2bf06d6dedcff62fa0e14fdf29c643a21ff2dd8767842a3766b31f9927223ac6 node-v8.11.0-x64.msi
2bdb0e408b49ab9f05bab119b50087f95f68d690623ddd5003ef2a9e1ce7cf29 node-v8.11.0-x86.msi
1c95e1fae11d6ef432b96479dcd5219d5d4e31f8b7b4f3b7cdcf54afa0b03874 win-x64/node.exe
e9aa974608b793495aeb30fbd41968c641aaa88ad03831dec0529a19fdb46308 win-x64/node.lib
cfe9af7bf8c75d27c5a1ded7f68f843fbe5d95a2ba3be64a129ba9a6e7c69615 win-x64/node_pdb.7z
f510ba6e287cd581e524e1769b1e4a49afcdd30cfbae679bb459018372d2486a win-x64/node_pdb.zip
e1d4fda67c35f950768bc52155042fdc815191b3863e636396f5c608cf947918 win-x86/node.exe
a349826bda95618a553fb9a6efc4d3e7a46ab2be08714ceaa5a166b6ac0d8fc0 win-x86/node.lib
2d50b4dfdd44a51aa41cf16db46e46f90309ad6d3782785045fa1d2d9f2c7d1d win-x86/node_pdb.7z
65dbbfc5fce3e2cbc581838e9a151d277ab4aad974ec111931692f76e295cf8a win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlq7wjQACgkQkzsB9Atc
qUbzlAf/YJ6mUL06/OGYiFYP4aXDDF0D6VbYk9NmpgsOptEJCCJbwmOwf+4q+hpn
wuWNvbd3qS0sNTFS3EHOC1R/ecpkCPdQpc8x90YetGY5V48AI2ukFmiAJWE8xAa8
pU3EpcqoqiwWPGgwr8DK7wCrOa/YAtsNDmW9WiDMcepxL/OAPn9D4386e3oLPuvX
ZOqKJpwrxVshS3CJ1gETcHgkE4zOnXd8+QLk8nLbc6le8BmQxI6Em88fjNNVVdAF
f6KAoN77jFqmZejRzQwE3hBYV2QcozGDgZ/hozXXs5KD5NcueLBZJ5/ZpOmZjZdY
cfODRtATP9dnw7hVAznjKNIfA0FVOQ==
=CA9D
-----END PGP SIGNATURE-----

2018년 3월 보안 릴리스

(2018년 3월 28일 수정됨) 보안 릴리스를 사용할 수 있습니다.

요약

모든 활성 Node.js 릴리스 라인의 수정 버전을 이제 사용할 수 있습니다. 이번 버전에서는 최초 공지(하단 참고)에서 취약점으로 분류한 부분을 수정했습니다.

이전 최초 공지에서 언급한 취약점 외에도 Node.js 인스펙터 기능의 취약점도 수정했습니다. 자세한 내용을 아래에서 설명합니다.

모든 사용자가 최대한 빨리 업그레이드하기를 권장합니다.

다운로드와 릴리스 상세내용

OpenSSL 1.0.2o

OpenSSL 1.0.2o 버전이 이번 주에 릴리스 되었습니다. 이 버전에서는 서비스 거부(DoS) 공격을 할 수 있는 주로 PKCS#7과 관련된 결함이 수정되었습니다.(CVE-2018-0739) Node.js가 현재 PKCS#7을 지원하지 않고 이 결함이 SSL/TLS 기능에는 영향을 주지 않으므로 crypto 팀은 이 결함이 Node.js 사용자에게 영향을 주지 않는다고 생각합니다.

OpenSSL 프로젝트의 코드 정리 작업으로 OpenSSL 1.0.2o에는 일부 코드 변경도 포함되어 있습니다. 보안 영향과 관계없이 모든 Node.js 릴리스 라인에 이번 릴리스를 포함했습니다.

Node.js 인스펙터 DNS 재 바인딩 취약점(CVE-2018-7160)

Node.js 6.x부터는 "inspector"라고 알려진 디버거 프로토콜이 포함되어 있고 --inspect나 관련 명령행 플래그로 활성화할 수 있습니다. 이 디버거 서비스가 원격 코드 실행에 이용할 수 있는 DNS 재 바인딩 공격에 취약했습니다.

Node.js 프로세스를 실행하는 컴퓨터와 같은 컴퓨터에서 웹 브라우저로 악의적인 웹사이트를 열거나 다른 컴퓨터에서 Node.js가 실행 중인 컴퓨터에 네트워크로 접근할 때 공격이 발생할 수 있습니다. 악의적인 웹사이트가 DNS 재 바인딩 공격으로 웹 브라우저를 속여서 동일 출처 정책(same-origin-policy) 검사를 건너뛰고 localhost나 로컬 네트워크 호스트에 HTTP 연결을 할 수 있습니다. 디버그 포트를 열어놓은 Node.js 프로세스가 localhost나 로컬 네트워크의 한 호스트에서 실행되고 있는 경우 악의적인 웹사이트는 디버거로 프로세스에 접근할 수 있고 전체 코드 실행 권한을 갖게 됩니다.

인스펙터 구현체가 브라우저에서 제공하는 Host 헤더를 추가로 확인하도록 수정했습니다. hostname 즉, DNS를 처리하는 주체를 통한 연결이라면 연결이 정확하게 localhostlocalhost6인지를 확인합니다.

이 해결책이 원격 디버깅 상황에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 더는 hostname을 사용해서 원격 컴퓨터를 디버깅할 수 없습니다. 이번의 추가적인 보안 검사를 우회하려면 IP 주소를 사용하거나 SSH 터널을 사용해서 접속해야 합니다. 따라서 이번 변경사항이 "하위 호환성을 깨뜨리는 변경사항이지만", Node.js 릴리스 계획에 따라 semver-major를 올리지 않고 semver-minor로 모든 영향받은 릴리스 라인에 보안 수정으로 포함했습니다.

Node.js 4.x에는 인스펙터 디버그 프로토콜이 없으므로 취약하지 않습니다.

원격 코드 실행의 위험 때문에 이번 취약점의 심각도는 높습니다(HIGH). 하지만 보통 디버거를 사용하는 환경(예: 개발환경)에만 영향을 줍니다.

Timo Schmid가 이 취약점을 보고했습니다.

'path' 모듈의 정규 표현식 서비스 거부(CVE-2018-7158)

Node.js 4.x 릴리스 라인의 'path' 모듈에는 잠재적인 정규표현식 서비스 거부(ReDoS) 지점이 포함되어 있습니다. 이 코드는 Node.js 6.x부터 교체되었으므로 이번 취약점은 모든 Node.js 4.x 버전에만 영향을 줍니다.

path.dirname(), path.extname(), path.parse() 등 다양한 경로 파싱 함수가 'path' 모듈 내에서 사용하는 정규표현식 splitPathRe는 공격자가 문자열을 조작해서 이러한 함수 중 하나에 전달했을 때 이를 평가하는데 상당한 시간이 걸려서 전체 서비스거부가 발생할 수 있도록 작성되었습니다.

Node.js 사용자에게 이번 취약점의 보안 위험도는 높다고(HIGH) 판단했으며 최대한 빨리 Node.js 4.x를 업그레이드하기를 권장합니다.

이번 취약점은 Virginia Tech의 James Davis가 보고했습니다.

HTTP Content-Length 헤더 값의 공백을 무시합니다.(CVE-2018-7159)

현재 Node.js 모든 버전의 HTTP 파서는 Content-Length 헤더에서 공백을 무시하므로 Content-Length: 1 2같은 값을 12 값으로 해석합니다. HTTP 명세는 Content-Length 값에 공백을 허용하지 않으므로 Node.js HTTP 파서가 여기에 맞추도록 했습니다.

Node.js 사용자가 이번 결함으로 가지는 보안 위험도는 아주 낮은 것으로 판단했습니다. 공격자가 Content-Length에 잘못된 값을 전달하는 것으로는 이번 결함을 이용하는 것은 몹시 어렵거나 불가능해 보입니다. 사용자가 작성한 코드에서 Content-Length 값이 실제 제공한 데이터의 길이와 일치하지 않을 때 취약점이 생길 수 있습니다. 저수준 HTTP 유틸리티를 만드는 Node.js 사용자는 파싱이 완료된 후 제공된 입력값의 길이를 다시 확인해 보는 것이 좋습니다.

숫자가 아닌 값을 거절했듯이 값에 공백이 있는 Content-Length를 거절하므로 이번 변경사항은 "하위 호환성을 깨뜨리는 변경사항입니다". 하지만 Node.js 릴리스 계획에 따라 semver-major를 올리지 않고 semver-minor로 모든 영향받은 릴리스 라인에 보안 수정으로 포함했습니다.

이번 결함은 Сковорода Никита Андреевич(Nikita Skovoroda/@ChALkeR)가 보고했습니다.

루트 인증서 갱신

Node.js 바이너리에 포함된 루트 인증서도 갱신했습니다. 8개 인증서를 새로 추가하고 30개 인증서를 제거했습니다. 자세한 내용은 Node.js 공개 저장소 https://github.com/nodejs/node/pull/19322에서 볼 수 있습니다.

Node.js는 Mozilla의 NSS 루트 인증서 데이터베이스를 사용합니다. 이 데이터베이스에서 정기적으로 인증서를 추가하고 제거합니다. 가끔은 이번 업데이트에 제거된 WoSign / StartCom 인증서의 경우처럼 감시나 신뢰도 문제로 인증서를 철회하기도 합니다.

제거된 인증서가 필요해서 다시 추가하려면(권장하지 않지만) NODE_EXTRA_CA_CERTS 환경 변수를 사용할 수 있습니다. 추가로 신뢰하는 인증서 목록을 변경해서 TLS나 HTTPS 서버를 생성하려면 ca 옵션을 사용할 수 있습니다.

이 변경사항은 Ben Noordhuis가 제출했습니다.

아래부터는 원래의 글입니다.


요약

Node.js 프로젝트는 지원 중인 모든 릴리스 라인의 새 버전을 2018년 3월 27일(UTC) 이후에 릴리스할 것입니다. 이번 릴리스에는 몇 가지 보안 수정사항이 포함되어 있고 업그레이드된 OpenSSL의 버전을 포함할 수도 있습니다.

포함 사항

OpenSSL 1.0.2o

OpenSSL 팀이 2018년 3월 27일에 OpenSSL 1.0.2o를 공개하겠다고 발표했습니다. 이번 릴리스에서 수정된 이슈 중 가장 높은 심각도는 중간 심각도(MODERATE)입니다. OpenSSL 보안 정책에 따르면 이 등급은 다음과 같이 정의되어 있습니다.

중간 심각도는 클라이언트 애플리케이션이 예기치 않은 종료, 그리 널리 사용되지 않는 프로토콜(DTLS 등)의 결함, 국부 결함과 같은 문제를 포함합니다. 일반적으로 이러한 결함은 다음 릴리스까지 공개하지 않으며, 한 번에 여러 결함을 해결할 수 있을 때 릴리스 일정을 정합니다.

이 글은 이번 OpenSSL 릴리스에서 해결된 결함에 대해 Node.js 영향도 평가를 한 후 갱신될 것입니다. 하지만 심각도와 상관없이 Node.js의 모든 활성 릴리스 라인은 OpenSSL 1.0.2n에서 1.0.2o로 업그레이드할 가능성이 큽니다.

영향:

 • Node.js 4.x(LTS "Argon")의 모든 버전은 영향을 받습니다.
 • Node.js 6.x(LTS "Boron")의 모든 버전은 영향을 받습니다.
 • Node.js 8.x(LTS "Carbon")의 모든 버전은 영향을 받습니다.
 • Node.js 9.x(현재 버전)의 모든 버전은 영향을 받습니다.

서비스 거부(DoS) 취약점

4.x의 모든 버전에는 외부 공격자가 서비스 거부(DoS)를 일으킬 수 있는 취약점이 있습니다. 이 취약점의 심각도는 높으므로(HIGH) 영향받는 버전의 사용자는 수정 버전이 릴리스 되면 업그레이드 계획을 세워야 합니다.

영향:

 • Node.js 4.x(LTS "Argon")의 모든 버전은 취약합니다.
 • Node.js 6.x(LTS "Boron")의 모든 버전은 취약하지 않습니다.
 • Node.js 8.x(LTS "Carbon")의 모든 버전은 취약하지 않습니다.
 • Node.js 9.x(현재 버전)의 모든 버전은 취약하지 않습니다.

HTTP 파싱 결함

Node.js의 모든 버전에는 HTTP 파서가 잘못된 HTTP 요청을 잘못 해석할 수 있는 결함이 있습니다. 이 결함의 보안 영향도는 아주 작으므로 심각도는 아주 낮습니다(VERY LOW). 이는 사용성과 관련되어 있지만 잘 구성된 HTTP 서버를 공격하는데 이 결함을 실제로 사용할 수 있는 방법을 아직 찾지 못했습니다.

영향:

 • Node.js 4.x(LTS "Argon")의 모든 버전은 취약합니다.
 • Node.js 6.x(LTS "Boron")의 모든 버전은 취약합니다.
 • Node.js 8.x(LTS "Carbon")의 모든 버전은 취약합니다.
 • Node.js 9.x(현재 버전)의 모든 버전은 취약합니다.

루트 인증서 갱신

모든 릴리스는 Node.js 바이너리에 포함된 루트 인증서도 갱신할 것입니다. 5개의 새로운 인증서를 추가하고 30개의 인증서를 제거합니다. 자세한 내용은 Node.js 공개 저장소 https://github.com/nodejs/node/pull/19322에서 볼 수 있습니다.

제거된 인증서가 필요해서 다시 추가하려면(권장하지 않지만) NODE_EXTRA_CA_CERTS 환경 변수를 사용할 수 있습니다. 추가로 신뢰하는 인증서 목록을 변경해서 TLS나 HTTPS 서버를 생성하려면 ca 옵션을 사용할 수 있습니다.

Node.js 4.x(LTS "Argon")와 관련된 내용

Node.js 릴리스 일정에 따라 Node.js 4.x(LTS "Argon") 지원을 4월 30일에 중단할 것입니다. 이 릴리스 라인이 "유지보수 버전"으로 최소한의 수정사항만 받으므로 Node.js 4.x의 다음 릴리스가 이 릴리스 라인의 최종 버전이 될 것입니다.

아직 Node.js 4.x에서 상위 릴리스 라인으로 마이그레이션하지 않았다면 빠른 시기에 마이그레이션 하기 바랍니다. Node.js는 Node.js 6.x(LTS "Boron")나 Node.js 8.x(LTS "Carbon")를 도입하기를 권장합니다.

릴리스 시기

2018년 3월 27일(UTC) 이후 빠른 시기 내에 릴리스할 것이며 사용자가 영향도 평가를 할 수 있도록 각 릴리스에서 처리한 결함의 상세내용도 같이 공개할 것입니다.

연락처와 차후 업데이트

현재 Node.js 보안 정책은 https://nodejs.org/en/security/에서 볼 수 있습니다.

Node.js의 취약점을 보고하려면 security@nodejs.org로 연락해주세요.

Node.js의 보안 취약점과 보안과 관련된 릴리스의 최신 정보를 얻으려면 https://groups.google.com/forum/#!forum/nodejs-sec에서 소수의 공지만 하는 nodejs-sec 메일링 리스트를 구독해 주세요. 이 프로젝트는 nodejs GitHub 조직에서 관리하고 있습니다.

Node v9.9.0(현재 버전)

주요 변경사항

 • assert:
  • 이제부터 strict 모드에서 assert가 만드는 모든 오류 메시지는 오류 차이점(diff)을 보여줍니다. (Ruben Bridgewater) #17615
  • 이제부터 throws에서 유효성 검사 객체를 사용할 수 있습니다. (Ruben Bridgewater) #17584
 • crypto:
  • IV가 필요 없는 경우 IV 대신 null을 전달할 수 있습니다. (Tobias Nießen) #18644
 • fs:
  • stringToFlags()에서 as와 as+ 플래그를 지원합니다. (Sarat Addepalli) #18801
 • tls:
  • TLSSocket에서 Finished 메시지를 노출합니다. (Anton Salikhmetov) #19102
 • tty:
  • 터미널이 색상을 지원하는지 판단하는 getColorDepth 함수를 추가했습니다. (Ruben Bridgewater) #17615
 • util:
  • util.inspect에 compact 옵션을 추가했습니다. (Ruben Bridgewater) #17576
 • 새로운 협업자를 추가했습니다.

Commits

 • [acc86ed246] - 2018-03-XX, Version 9.9.0 (Current) (Michaël Zasso)
 • [8d33e5c214] - assert: improve error check (Ruben Bridgewater) #17574
 • [5e6b42ec9c] - assert: show proper differences (Ruben Bridgewater) #18611
 • [9abbb6b857] - assert: fix infinite loop (Ruben Bridgewater) #18611
 • [e9ac468146] - assert: fix throws trace (Ruben Bridgewater) #18595
 • [d3c2534bbe] - assert: use destructuring for errors (Ruben Bridgewater) #18247
 • [5aa3a2d172] - (SEMVER-MINOR) assert: improve error messages (Ruben Bridgewater) #17615
 • [f96ea47cf5] - assert: fix strict regression (Ruben Bridgewater) #17903
 • [ebd60fa505] - (SEMVER-MINOR) assert: .throws accept objects (Ruben Bridgewater) #17584
 • [612ba1a3f0] - (SEMVER-MINOR) assert: improve assert.throws (Ruben Bridgewater) #17585
 • [24aeca7dd5] - assert: fix throws and doesNotThrow stack frames (Ruben Bridgewater) #17703
 • [db73d1c13b] - assert: use object argument in innerFail (Ruben Bridgewater) #17582
 • [bae5de1949] - (SEMVER-MINOR) assert: add strict functionality export (Ruben Bridgewater) #17002
 • [f0f31d080a] - async_hooks: add copyHooks function (Daniel Bevenius) #19391
 • [71b1c7f79f] - async_hooks: don't set hook_fields[kTotals] to 0 (Daniel Bevenius) #19219
 • [530b8a4077] - benchmark: fix benchmark for url (Sergey Golovin) #19084
 • [563bed00f5] - benchmark,lib,test,tools: use consistent quotes (Rich Trott) #19156
 • [3f7c4eea04] - build: do not cd on vcbuild help (Vse Mozhet Byt) #19291
 • [5a1437cdbd] - build: update arm64 minimum supported platform (Gibson Fahnestock) #19164
 • [07845fc19e] - console: port errors to new system (Ruben Bridgewater) #18857
 • [03c321a713] - (SEMVER-MINOR) crypto: allow passing null as IV unless required (Tobias Nießen) #18644
 • [044995e546] - crypto: use bool over int consistently (Tobias Nießen) #19238
 • [36f664ef9a] - deps: V8: backport 596d55a from upstream (Myles Borins) #19477
 • [5966b8cc06] - deps: v8: cherry-pick fixes for v8:7535 (Flarna) #19333
 • [cb732aeda4] - doc: enable eslint prefer-template rule (Ruben Bridgewater) #18831
 • [ff82acb95a] - doc: update buffer examples (Ruben Bridgewater) #18758
 • [a4c28d77f7] - doc: fix deprecation removed by mistake (Michaël Zasso) #19482
 • [b229912f6f] - doc: do not announce obvious examples (Rich Trott) #19270
 • [c1fa0926e3] - doc: fix typos on n-api (Kyle Robinson Young) #19385
 • [99e6734f19] - doc: improve best practices in onboarding-extras (Rich Trott) #19315
 • [5a56327e79] - doc: fix minor issues in async_hooks.md (Rich Trott) #19313
 • [5da3ee7719] - doc: clarify default TLS handshake timeout (Rich Trott) #19290
 • [7f652c2bcc] - doc: update username and email (Yuta Hiroto) #19338
 • [e247f19ac3] - doc: improve style guide text (Rich Trott) #19269
 • [c9b12f302a] - doc: remove superfluous text in onboarding-extras (Rich Trott) #19247
 • [6c5afebf55] - doc: make caveat in stream.md more concise (Rich Trott) #19251
 • [8e88a180b9] - doc: add warning to assert.doesNotThrow() (Ruben Bridgewater) #18699
 • [a04e4ae5e4] - doc: remove confusing "cats" from style guide (Rich Trott) #19246
 • [7c3617558e] - doc: remove superfluous adverb from style guide (Rich Trott) #19246
 • [d117f5ff22] - doc: remove warning against readable/readable.read (Rich Trott) #19193
 • [5c21d16c31] - doc: add watson to collaborators (Thomas Watson) #19234
 • [9557e66ae1] - doc: update labels info in onboarding-extras.md (Rich Trott) #19160
 • [84acb9fae5] - doc: add inspector usage example (Ali Ijaz Sheikh) #19172
 • [27088cfaa7] - doc: improve onboarding instructions (Joyee Cheung) #19108
 • [9ec0eab019] - doc: make suggestion more direct in stream.md (Rich Trott) #19124
 • [968b867bf2] - doc: document asserts Weak(Map|Set) behavior (Ruben Bridgewater) #18248
 • [745709396c] - (SEMVER-MINOR) doc: improve .throws RegExp info (Ruben Bridgewater) #17585
 • [5a78c6c0a6] - (SEMVER-MINOR) doc: improve assert documentation (Ruben Bridgewater) #17002
 • [f4f0266bfe] - errors: add comments about falsy error types (Ruben Bridgewater) #18857
 • [ffa16aad60] - errors: update all internal errors (Ruben Bridgewater) #18857
 • [d57a2421fc] - errors: implement new error handling (Ruben Bridgewater) #18857
 • [607b33cfcc] - (SEMVER-MINOR) fs: support as and as+ flags in stringToFlags() (Sarat Addepalli) #18801
 • [b01bd800c6] - fs: fix createReadStream(…, {end: n}) for non-seekable fds (Anna Henningsen) #19329
 • [3914e97741] - http2: fixes error handling (Matteo Collina) #19232
 • [3bf69cd3e7] - http2: some general code improvements (James M Snell) #19400
 • [4277635bed] - http2: clean up Http2Settings (James M Snell) #19400
 • [42b6d801dc] - http2: don't aggressively inline (James M Snell) #19400
 • [89fbbc48ff] - http2: simplify timeout tracking (Anna Henningsen) #19206
 • [f06622cd56] - lib: define printErr() in script string (cjihrig) #19285
 • [b35eabb837] - lib: handle throw undefined in assert.throws() (Ben Noordhuis) #18029
 • [0e6f720991] - n-api: separate out async_hooks test (Gabriel Schulhof) #19392
 • [528798c3f4] - n-api: add missing exception checking (Michael Dawson) #19362
 • [f679ac19e0] - n-api: resolve promise in test (Gabriel Schulhof) #19245
 • [12f19a6b86] - n-api: update documentation (Gabriel Schulhof) #19078
 • [0c9577edfc] - n-api,test: add int64 bounds tests (Kyle Farnung) #19309
 • [f36521becf] - n-api,test: add a new.target test to addons-napi (Taylor Woll) #19236
 • [5b12d3a58e] - net: do not inherit the no-half-open enforcer (Luigi Pinca) #18974
 • [a9bd8bff8a] - path: remove redundant function (Sergey Golovin) #19237
 • [55f7bbb0bd] - repl: refactor code for readability (Ruben Bridgewater) #17919
 • [6997af7378] - repl: upper case comments first char (Ruben Bridgewater) #17919
 • [3e6858e4a7] - repl: better handling of recoverable errors (Prince J Wesley) #18915
 • [49391a70e1] - src: fix util abort (Ruben Bridgewater) #19223
 • [1ba1861731] - src: remove unused using declarations async_wrap (Daniel Bevenius) #18893
 • [8757799d69] - src: remove unused stdlib.h include (Daniel Bevenius) #19427
 • [da62c5ca68] - src: fix minor typo in comment stream_base.h (Daniel Bevenius) #19429
 • [43c482b9c8] - src: fix indentation of params in env-inl.h (Daniel Bevenius) #19390
 • [054dd28da6] - src: make AsyncWrap constructors delegate (Daniel Bevenius) #19366
 • [7a3d1d205e] - src: remove unused uv.h include from async_wrap.cc (Daniel Bevenius) #19342
 • [126a161928] - src: fix indenting of wrap->EmitTraceEventBefore (Daniel Bevenius) #19340
 • [03fb817a1d] - src: add extractPromiseWrap function (Daniel Bevenius) #19340
 • [e208282f68] - src: refactor emit before/after/promiseResolve (Daniel Bevenius) #19295
 • [49481d0e3b] - src: add convenience ctor for async trigger id scope (Anna Henningsen) #19204
 • [4b9914a318] - src: avoid duplicate Before/AtExitCallback structs (Daniel Bevenius) #19226
 • [27754c5408] - src: add incr/decr operators for Reference (Daniel Bevenius) #19083
 • [64f646269a] - src: use smart pointer in AsyncWrap::WeakCallback (Daniel Bevenius) #19168
 • [152c931f53] - stream: make Duplex inherits from DuplexBase (Luigi Pinca) #18974
 • [9c0c0e68ac] - stream: add no-half-open enforcer only if needed (Luigi Pinca) #18953
 • [1eac1d7d85] - test: minor refactoring (Ruben Bridgewater) #18669
 • [574d061c3c] - test: remove assert.doesNotThrow() (Ruben Bridgewater) #18669
 • [5478746203] - test: refactor assert test (Ruben Bridgewater) #18610
 • [4e9279df5c] - test: remove NodeTestFixture from Env constructor (Daniel Bevenius) #18558
 • [22b8f9fba6] - test: introduce SetUpTestCase/TearDownTestCase (Daniel Bevenius) #18558
 • [519850f21e] - test: http2 client setNextStreamID errors (Trivikram) #18848
 • [e3ce084f7c] - test: fix flaky test-http2-ping-flood (Rich Trott) #19395
 • [7df6d9ddc8] - test: rename regression tests file names (Ujjwal Sharma) #19332
 • [f49042131a] - test: use descriptive names for regression tests (Ujjwal Sharma) #19275
 • [01749f07bd] - test: fix flaky test-http2-settings-flood (Rich Trott) #19349
 • [9aa5090689] - test: fix test-cluster-send-handle-large-payload (Rich Trott) #19311
 • [11a0ef566a] - test: delete test/parallel/test-regress-GH-4948 (Ujjwal Sharma) #19279
 • [be20914958] - test: shared lib build doesn't handle SIGPIPE (Yihong Wang) #19211
 • [f84f548986] - test: fix assertion argument order (Rich Trott) #19264
 • [84ae59e5f8] - test: fix path in doctool/test-doctool-json (Vse Mozhet Byt) #19287
 • [b8ca616baa] - test: fix compiler warnings in callback-scope (Daniel Bevenius) #19252
 • [d3bc72e9cc] - test: name test files appropriately (Ujjwal Sharma) #19212
 • [f0c8f6969f] - test: fix test-abort-backtrace in shared lib build (Yihong Wang) #19213
 • [e4c320e5d7] - test: Remove unnecessary asserion messages in test-crypto-hash.js (Piotr Grzesik) #18984
 • [411f3e03fe] - test: remove flaky status for test-npm-install (Rich Trott) #19216
 • [a4a4819954] - test: do not check text for engine-generated error (Rich Trott) #19215
 • [38eb432260] - test: refactor http-https-default-ports (Ken Lin) #19130
 • [0ece7cc227] - test: rename test-regress-GH-877.js (Ujjwal Sharma) #19161
 • [636a5f627e] - test: rename test-regress-GH-784.js (Ujjwal Sharma) #19161
 • [c0c6d5848f] - test: address nits and rename the corresponding fixture (Ujjwal Sharma) #19161
 • [22484e1fb2] - test: rename tests to remove "regress" keyword (Ujjwal Sharma) #19161
 • [2262a34f0b] - test: rename test-regress-GH-4027 (Ujjwal Sharma) #19161
 • [bdbfc0e20e] - test: rename test-regress-GH-4015 (Ujjwal Sharma) #19161
 • [da44c2ccf0] - test: rename test-regress-GH-1697 (Ujjwal Sharma) #19161
 • [fa43d2f69e] - test: rename test-regress-GH-1726 (Ujjwal Sharma) #19161
 • [46b5915dab] - test: skip postmortem metadata test when nm fails (Joyee Cheung) #19107
 • [16ab3b54d1] - test: address unreliable test-performance (Rich Trott) #19228
 • [1e5c7e3e47] - test: refactor common.expectsError (Ruben Bridgewater) #17703
 • [060216689a] - (SEMVER-MINOR) tls: expose Finished messages in TLSSocket (Anton Salikhmetov) #19102
 • [b04dd7b351] - tools: enable eslint one-var rule (Ruben Bridgewater) #18831
 • [d4d7df8371] - tools: enable eslint strict key-spacing (Ruben Bridgewater) #18831
 • [9e10ddc215] - tools: enable eslint no-undef-init rule (Ruben Bridgewater) #18831
 • [9d1e409ee3] - tools: enable no-unsafe-finally (Ruben Bridgewater) #18745
 • [d7958657d7] - tools: add assert.doesNotThrow eslint rule (Ruben Bridgewater) #18669
 • [66694e28b1] - tools: fix test-npm-package (Michaël Zasso) #19293
 • [9613e02ff7] - tools,bootstrap: preprocess gypi files to json (Gus Caplan) #19140
 • [74f0d1aa60] - (SEMVER-MINOR) tty: refactor to es6 (Ruben Bridgewater) #17615
 • [ead727c274] - (SEMVER-MINOR) tty: add getColorDepth function (Ruben Bridgewater) #17615
 • [072adfea8c] - url: replace "magic" numbers by constants (Sergey Golovin) #19035
 • [c18ac52970] - (SEMVER-MINOR) util: add util.inspect compact option (Ruben Bridgewater) #17576
 • [ce3a5af69f] - (SEMVER-MINOR) util: rename util.inspect argument (Ruben Bridgewater) #17576
 • [fd4c05ab56] - (SEMVER-MINOR) util: fix custom inspect description (Ruben Bridgewater) #17576

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-ppc64le.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/node-v9.9.0.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v9.9.0/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v9.9.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

204f65d57e940913144cc25e2e835c1f64c68938c0c1217f0954ff045e233f5e node-v9.9.0-aix-ppc64.tar.gz
15e71817fe172119d6f9e0166ab869f12c67bdb7371d27a78b0621c408239692 node-v9.9.0-darwin-x64.tar.gz
f1c410a034da2a109e50443438fa57491d7842a189f31fe684a20f361f348a4a node-v9.9.0-darwin-x64.tar.xz
f03a97b8cbefe10914343d3ef0d9df959e7d2a43a6640e5a262e2f3fa6981f4b node-v9.9.0-headers.tar.gz
b42d1843661e734dd01351a87e3c7ff423fdcb8b49b600c2c076352f1b7fa97f node-v9.9.0-headers.tar.xz
ebc0f4cc33fb8ee11c9d6d8bca6962aabe3ae4c88207b301ca4a692726e9e125 node-v9.9.0-linux-arm64.tar.gz
06feb32656c91c3963270de18d4a7befe52d2d8c0fd78fbbb7792a881ffeec7a node-v9.9.0-linux-arm64.tar.xz
0468e84d64d17179c8c11f7a7c97038b4cbc60a0850dadfdb46e718125389407 node-v9.9.0-linux-armv6l.tar.gz
f6a3bba18c238490fc685ed32dda91b09c92e3a0b73316b1dd0e4a4cb9bc3bfc node-v9.9.0-linux-armv6l.tar.xz
040f5573e65a7ad3897fcd69aa28ed1fa9accdd969cba10541df06f4805bf1f3 node-v9.9.0-linux-armv7l.tar.gz
d8c4aa2c4a396a208c1ed7ce503d6bd7782460359bbedfb2ccfe48e3369ff4be node-v9.9.0-linux-armv7l.tar.xz
d4cf175fa39f9f256bbdc6439ce327f079f065ad63e4e3a1e6f72b4463d54a7b node-v9.9.0-linux-ppc64le.tar.gz
4aa332eedf958315a6f1900e7a32807d092f4a642a5c8cb81541d7fc450c306e node-v9.9.0-linux-ppc64le.tar.xz
9ce3584db61d25ea36db410bb2836ac4474ffc0803dcde2a0bb9db848d93b805 node-v9.9.0-linux-s390x.tar.gz
8730779ae582fb03d0176b175df33669570242d9df55d6d261eb10b9fa29e97c node-v9.9.0-linux-s390x.tar.xz
887cb4db6207f303b5ba15b6e15298f19d288fce2064e8caa7bb7cae170cbe85 node-v9.9.0-linux-x64.tar.gz
457151b4e6f27222232742ce44de1df73768a251309dddbfca2b385052ee977f node-v9.9.0-linux-x64.tar.xz
9e29073aadc19be24cd46648eb99d60b3f0d42534d7ba85c152ac33be90685ac node-v9.9.0-linux-x86.tar.gz
8b1f399b1fd258f28a3c6ec7dbab93cfd7c88c6f305d182f796934bac1ae63c3 node-v9.9.0-linux-x86.tar.xz
1ea9f7a2fee9ec282bf4e660167d73ab7c1202f4a8633f1e1d3ee1800ab105fa node-v9.9.0.pkg
681a6faa44a4e22515b18bf6c295fb1283d2ec113f52376f8bcb3b0ba7283d03 node-v9.9.0-sunos-x64.tar.gz
bf0526de716825daacdd7a6b443163518685c42684c00c580eb6be492b2d7ea6 node-v9.9.0-sunos-x64.tar.xz
dfc223491e33b10f79810e42e431b774dab655f75f0a4c851971c7b630202eac node-v9.9.0-sunos-x86.tar.gz
f3ae6e3503237486644a00ad03c8474fc5c87f464798db067c0401e700de9175 node-v9.9.0-sunos-x86.tar.xz
e774cf32bc7c1d61d2e654e67eaafd2a13f22f176933706de60250db5b5eabda node-v9.9.0.tar.gz
ab8a721b8db1193754885e891ebde9a982c82fd9207df04a2aebafbb9fb27042 node-v9.9.0.tar.xz
de1a542b68500dae65389c1cec50ed907ee9dbebfa254c66e6ff2173c30aec89 node-v9.9.0-win-x64.7z
5186747c7cab6ff153e725c42446727e460d54e6c62353d5dc550046f5c05653 node-v9.9.0-win-x64.zip
a817ca204a40024cb9a81e950f7dfc5509a464bb7e971fd5dbeefae6b5c1ce34 node-v9.9.0-win-x86.7z
409020b145199b8fd2d0ba32a24e61e7daef0c6a9cac38f2bfaee0fef650c0af node-v9.9.0-win-x86.zip
ece15616b9093eb6025a945f2121ab281f3e24932618babb641dc5497704b8a7 node-v9.9.0-x64.msi
f6abe59582aa068a9c48c3705f8c644c857900eebf321dcc3d488d181e7d3694 node-v9.9.0-x86.msi
2b03d19c6c8930cdc5cdf051b4eec1b0370f1bb9b798d38c6ed926b6fbf57baf win-x64/node.exe
cafe53188185ee4041f608f60d8666bf2d86bc3acb7318df343998494ae64bbd win-x64/node.lib
865b4af5272b26d06cf0ee49a9b1005eee68278b60230e370900d2b4137e7b37 win-x64/node_pdb.7z
8a89c6bf7edc55ded4cab59c17937bfdd5b41949bc6f5a63162a3a5995dcd446 win-x64/node_pdb.zip
816c93d4aae6839bd2afb71d3bf10c9495810836deffa783b3b686bbe0a36d6c win-x86/node.exe
afe60cb7df8e42ccae4eb473a4f7bca0fb2c8431d333c56031408e85b752653b win-x86/node.lib
72dab8e7207bcdd1172989db5668cfc65e36da8227746cf294d33d8339b60897 win-x86/node_pdb.7z
390c73e5d0a3b358a5aae55598b87e44a21d9dc6dddaf4b4e483ae56e196b615 win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEzBAEBCAAdFiEEDv/hvO/ZyE49CYFSkzsB9AtcqUYFAlqyfp4ACgkQkzsB9Atc
qUZ5MQf9Gt+FvCEB25FVGi7RUD7uElNjG7SVbZ730OGSiVQ3QIsglOaS/Y5qGSAh
vQxmnRjk5dSXkwj0PD+fGTJiwKn8fqkAz5MUvKmSZr0kZdlSFglAjpS23lx7EkiG
VuPGelK07hvTTUUw+Vu1za20BPKM4PXr6lzXn++DJsdWUBiKa2pH+akMaWXxkwVU
wT5v+eu4NCjyrDIPaiP1+LaTzZbqSh0iE4CaEwwEXwvCrmEw56bsP5G26hSORk61
kCMo8LNY5zEleyTY2z38ht95mXcbT5qvoEdsZRT79KGK2nHsLyyT9fTrd1J7b6m1
3uBemhUHr2cw1tClfHcKX42Juv6HXg==
=i5/q
-----END PGP SIGNATURE-----