Node v4.3.1(LTS)

주요 변경 사항

 • buffer
  • byteLength가 Buffer에 대해 제대로 동작합니다. (Jackson Tian)
 • debugger
  • node가 아닌 컨텍스트에서의 호출을 방지합니다. (Ben Noordhuis)
   • #4328
   • debugger의 세그멘테이션 오류를 수정하였습니다.
  • 디버그 컨텍스트를 시작하지 않습니다. (Myles Borins)
   • #4819
   • util 메서드 사용 시 충돌났던 사항을 수정하였습니다.
 • deps
  • http-parser 2.5.2로 업데이트 하였습니다. (James Snell)

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/win-x64/node.exe
Mac OS X 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1.pkg
Mac OS X 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-x86.tar.gz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-x64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-sunos-x86.tar.gz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-sunos-x64.tar.gz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-armv6l.tar.gz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.gz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-arm64.tar.gz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v4.3.1/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v4.3.1/api/

Shasums (GPG signing hash: SHA512, file hash: SHA256):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

9c0751ee88a47c10269eb930d7ad7b103c2ba875c3a96204ca133dc52fc50826 node-v4.3.1-darwin-x64.tar.gz
264314ea7c696807c47aaa8d9d89425a4f2e7ed47dd1ea282426af56cc8227b0 node-v4.3.1-darwin-x64.tar.xz
8ba5c1e5eb5509e0f4f00d56e1916ac703fdd05cf353f119451f2b37c51987a5 node-v4.3.1-headers.tar.gz
951648b678b8ed7e1dbd6ce0800ffc66547b30e24b553b6574880fe2df4ff443 node-v4.3.1-headers.tar.xz
cd55ce4426f9dd9be878fb89d715cbaf589210162e4269ce2ccfd6b9674385e9 node-v4.3.1-linux-arm64.tar.gz
54e0fcea69a3111458d82e982574a2e9bd02af44435065a697d0669fbac8a5f2 node-v4.3.1-linux-arm64.tar.xz
c42383509b7ad8a400da5b5605e2f8663cbe7e214a7c2cfa94964c57b1842ad8 node-v4.3.1-linux-armv6l.tar.gz
8e0e8e80dcf69b009ff2730e07a672399cabd1de948980df77a20bcb897f3731 node-v4.3.1-linux-armv6l.tar.xz
8fcf8016b01137d6ccb6d048227af30240a7a01cc40126b0f88f9e99ee40a552 node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.gz
99b82b14f40cab03070a67b57790b9693fffaf7ba97b6c77b2225d767418e5d7 node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.xz
b3af1ed18a9150af42754e9a0385ecc4b4e9b493fcf32bf6ca0d7239d636254b node-v4.3.1-linux-x64.tar.gz
1952d92af83b1bd7ffdb4735999f93a91e0d34ba1315ea1210f16f2e411125e4 node-v4.3.1-linux-x64.tar.xz
b0ac5a9ec4c03b8e119498addd70c3d3ab030abe8d9ca1f120627e6ee2673acc node-v4.3.1-linux-x86.tar.gz
ff7c223cc1119a9ba8c32cdc7ef7c1a00b666ecb1e82d35259706e320c8a99bc node-v4.3.1-linux-x86.tar.xz
75195a95819aeb8aad75c8ec3b9592eb42ca483d4d2a74d299c942eb25cdf61e node-v4.3.1.pkg
f5d51b0d4324e88db468b20ddd3a3790d9dcaf10fe977e328e5d39976028573c node-v4.3.1-sunos-x64.tar.gz
7975f71fb5eeb381572408d7eb39e50488d0005daba09c2c0e05cc0fcee52004 node-v4.3.1-sunos-x64.tar.xz
32d2369d00a50661c0ace7dd4d99105bda36430b27c8be129731bb44ac3064b0 node-v4.3.1-sunos-x86.tar.gz
298fd5c5a998312d9a4bb96b03fcbedcfe6e3a0fee76f8fa4c5d017f0b90c544 node-v4.3.1-sunos-x86.tar.xz
61e2d58e861b6c9dbf0ac7624b718198cbd59b88a9de31a39a05de95a32eee73 node-v4.3.1.tar.gz
9f2fb884655add686a0414800ec2a58279a973520d42f18362f492715625ffa8 node-v4.3.1.tar.xz
0da4c8de80fc753dafb032003ea1f5835928a8744855a20a0ad6ec9b1e034863 node-v4.3.1-x64.msi
af0fa21c6a6383a9eb619af7fe8f731ae32559dfefe7813c4a0ad515bfdb3149 node-v4.3.1-x86.msi
6064b088b0945ead21040f224e12a777f4a7c16328fbc5ce1f1f07d443fbe613 win-x64/node.exe
739b2a55f75b995b67b97030d389cecc3c439ea23a047b64e4e35db90adc4701 win-x64/node.lib
31c3a28d556ffe643d755887a5f9aa5263d370352d03f9201882234d1334148f win-x86/node.exe
0b821b79a7f43f4897814dd70d853b5ab3e099a4b6833fc2b7ef04b7dc3e9cc2 win-x86/node.lib
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEcBAEBAgAGBQJWxK8BAAoJEJM7AfQLXKlGUQEH/j/M/dDYdq8SFo7QX+rMVtXt
m3bXcl5sYB5jzXvvbJhWAaYmOUnIjwfb0tTH9pPqrMuZ6G/96RsYZJe522NVFGhV
LMfguS5qmXNrggUnYSZev8Hpu6Ce+6xSFr7VXgP0g27aS/3S5rpBwVf7dzMC51u4
CSAE7TZGqkEvv5tpSvjfxZuDC5mUnCOTl34e5dBjFsOopOb34VYD6jIMHOp1tlXl
wBUBqTaEM5cy37Iuq24ToAQBtUDz8RDzFQPn3iRAghXEfKEJRomNM5GxXV9fTmyW
t8Oy2PPaFCWqYeeJJvJECPOFNJtSTRNsoghgFFfsbupvOV5vAx4fca7+RjawlYk=
=yrZD
-----END PGP SIGNATURE-----