Node v6.9.4(LTS)

이 특별 릴리스는 커밋이 없습니다. 릴리스 이후에 v6.9.3을 위한 추가 플랫폼을 준비하는 동안 릴리스 서버의 tar 배포본이 덮어 쓰여 다른 shasum이 만들어졌습니다. 릴리스에 관한 모호성을 없애기 위해 변경 사항 없이 semver 수 릴리스를 만들었습니다.

주요 변경사항

N/A

Commits

N/A

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-x86.msi
Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-x64.msi
Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/win-x86/node.exe
Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/win-x64/node.exe
macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4.pkg
macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-darwin-x64.tar.gz
Linux 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-x86.tar.xz
Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-x64.tar.xz
Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-ppc64le.tar.xz
Linux PPC BE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-ppc64.tar.xz
Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-s390x.tar.xz
AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-aix-ppc64.tar.gz
SunOS 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-sunos-x86.tar.xz
SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-sunos-x64.tar.xz
ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-armv6l.tar.xz
ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-armv7l.tar.xz
ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4-linux-arm64.tar.xz
Source Code: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/node-v6.9.4.tar.gz
Other release files: https://nodejs.org/dist/v6.9.4/
Documentation: https://nodejs.org/docs/v6.9.4/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

c80f9efefd22abeb2958d57f1c1d62257d25a14227ba66565616d23db9a851ea node-v6.9.4-aix-ppc64.tar.gz
7e5e9ee744c9f33c9b36b3baa3305737590ea7a5c0401bef8cdd3958d3e22f95 node-v6.9.4-darwin-x64.tar.gz
35ee82c54a52f482796ee1f706e73a9bec4e2bdb1015572ddb45877a0b13d7f8 node-v6.9.4-darwin-x64.tar.xz
8dd9c7fc5e8ea110cfea785ed425daab2f8982923c36efb2dbe3fdfa0d82bfd9 node-v6.9.4-headers.tar.gz
0d98bdacf472f6431db22b53f2d5bd133fd95e41f733861b5fc52e82a006dae9 node-v6.9.4-headers.tar.xz
cdc4340006a818eb576aad5f81ebe1977e3a91814fa89549f3c903a8b283bb1b node-v6.9.4-linux-arm64.tar.gz
0845e6941b2114da16608cfddde67c81cb7dcd8ebe10fd46d556b9c0b5bd9d89 node-v6.9.4-linux-arm64.tar.xz
83564450fd672e062a3502ff47d10846b5aa7d9710aae561a6d4d97a26cec1cd node-v6.9.4-linux-armv6l.tar.gz
c230178d372d75c655c91454a63b725fb3c471b616617f4e13dcf6a5fc958f6a node-v6.9.4-linux-armv6l.tar.xz
399e3bb8401055f2d281c1e36d52eac4514323f7946ea3a3b48f6b8dacc85e59 node-v6.9.4-linux-armv7l.tar.gz
71cf9b7d906fe659fdb7e13f8f5e7604b1c21e23ac17d7f1debe6c05384c6e9e node-v6.9.4-linux-armv7l.tar.xz
172f17a52ddf6464ea1da2948a55ecab91680627ceac3a74b2c9e1e102be6c7b node-v6.9.4-linux-ppc64le.tar.gz
baec5be729788922388d2dfa49afcbb8f43ae285b480fcb9572b377cf95adfaf node-v6.9.4-linux-ppc64le.tar.xz
02b6d7d3a4fc86535ad858bc22cfcf3db32cfd994fa2182be15ca3f2eb64876f node-v6.9.4-linux-ppc64.tar.gz
ec2caa0ba8acdf40fcd7c7fcc125a953db0ee85ff069835a2aef431645d4d6bb node-v6.9.4-linux-ppc64.tar.xz
4de471d064e256bb5140ae25d32b03bfa94b72d59fdace9dd92a0ca9a7a6f2a3 node-v6.9.4-linux-s390x.tar.gz
026e8105a042d7aceb86c9f8b22c3fcfa99b627528b1b3855cc4f091aa96937c node-v6.9.4-linux-s390x.tar.xz
a1faed4afbbdbdddeae17a24b873b5d6b13950c36fabcb86327a001d24316ffb node-v6.9.4-linux-x64.tar.gz
d28c331e1af88468e8220477e9b4d48d4ce041855b9c939ea2320de2929e7ce1 node-v6.9.4-linux-x64.tar.xz
ee488c534938efcfd941c210b0c389686513ad9a5beea954d6c4a5788f5af57f node-v6.9.4-linux-x86.tar.gz
4a9d2c4472015926a06402cec8089aae33e57fd7f649fa0e1a74160757d771f9 node-v6.9.4-linux-x86.tar.xz
14b05f6b5039ab467d80d46a4dad01e3f170062cdf559d381a0b9a1c37dbe98c node-v6.9.4.pkg
82d606ab832e88d45d61ae60bdb060844d49a99ca18cab249651bfd4f5de1e81 node-v6.9.4-sunos-x64.tar.gz
f365c644d6000a6c8c9faec32cc78a04aec8a3988513d24fc49a4cd14b81e387 node-v6.9.4-sunos-x64.tar.xz
7416536d241a6e2af0fc9e121e12278092e1e98f1e2443ec24bb65debbb366c5 node-v6.9.4-sunos-x86.tar.gz
fb54331c5b0ea0ea86ed646f9e475d7d62662004fe3cb33bb0839390d2801dea node-v6.9.4-sunos-x86.tar.xz
f0257c83eb5e8b0e7b09db7264dc1e93e1f024c6dfccb098363b4fb0c192cf7f node-v6.9.4.tar.gz
c51d7c61db40455d57428abcadc7eb0f0a08a8878cb1d8ea3c1e211c54532c35 node-v6.9.4.tar.xz
989a018e86e4f9e4c4493d79fd0147ca09c6bf3a117e5dfc42a0d8d327873d6b node-v6.9.4-win-x64.7z
ffd0c1379daa4766b8b164c17d6639f12018fbcf2ed5f0edc00e332a19f0d68a node-v6.9.4-win-x64.zip
dc366f911069763637dfbd98b9cec524a4521b35e4e711d4082ae48adc04adb6 node-v6.9.4-win-x86.7z
3fe07fbf351f657575e5d6a899b556f349e3cff7e38088f3ca87c81fccee2897 node-v6.9.4-win-x86.zip
bbc2b045bb2b8e6f4822920e8b2956287639b476cded4620ca33ff1d7dbef195 node-v6.9.4-x64.msi
1de0ea5e6b699a650b921f14fb3fb13958ba0ced6a63fe49bac3a20b6e2b09f9 node-v6.9.4-x86.msi
d546418b58ee6e9fefe3a2cf17cd735ef0c7ddb51605aaed8807d0833beccbf6 win-x64/node.exe
9370fed168c9766925616eda41a98cc8adb00b32b2b0af4aeb3f3dce6867f2ee win-x64/node.lib
6d478068676c14684abe6bc7093ea91ee0a4019975a1587c0a391394531c77b9 win-x64/node_pdb.7z
a730394e11facf463bb2fb1551b46be2f8127db77739e01fdce108dd8c318415 win-x64/node_pdb.zip
da0f8372e9417d609b347629c8d85441a3396715a87ae1836c71483b8b766698 win-x86/node.exe
df11ed2a9f6f979a75ece786bb44b88536f55b4600309f3452275161868f6319 win-x86/node.lib
54e598ccef42b9eae6e6ec00d6ec0d26c9cd54ff1d8c131511487d2d9fac0fae win-x86/node_pdb.7z
7a6b390854e2d1aece490e1a99a4c3ac44ec1c883e353c51c3e72e7f01815952 win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQEcBAEBCAAGBQJYbtepAAoJEJM7AfQLXKlGBtEIAIVwilCx9d4Sk1uay7uTBPxG
YPy2Z7leN/Tmcvq6M3wlQxXZ0TvZxm8L2uo6q+XyRORpSCf6Ma3It0NluKfR4bT4
sBoHVQ+/U1JRfkeR25v4RCVQcrYYDnZQjN2g37jFWCFcMPVwE+Q48mo8S5XyI1Xj
NGxQBXYpJH80ZzV5RUgOVxrZ5BdvCTOZISELA5XN65zfBQDGd9Es9blP9rcM4Riy
rLdtIKaK5f3+saz5A3/bfAyuoTXkUjtSFBOHAm/SvKtf0+2L4Ef5wzOdYV1vSxTD
yY3Sp/LpN1ISkV+T3zIvl5YR9HAKTWn+DxGrXGykAUF07wwM83drNLdGqcRFchA=
=nCjl
-----END PGP SIGNATURE-----