Node v10.6.0(현재 버전)

주요 변경사항

 • dns:
  • DNS 모듈의 실험적인 Promise 버전이 추가됐습니다. require('dns').promises를 통해 사용해보세요. #21264
 • fs:
  • libuv가 이 기능을 지원함에 따라 fs.lchown의 폐지 예정 상태가 철회됐습니다. #21498
 • lib:
  • ECMAScript 명세에서 Atomics.wake의 이름이 Atomics.notify로 변경되었습니다(참고).
   현재 Node.js는 워커(worker) 스레드를 실험적으로 지원하고 있기 때문에 이 변화에 대해 미리 대책을 마련하고 있습니다.
   이미 wakenotify라는 별명을 추가했으며 wake가 사용되면 경고가 발생하도록 했습니다. #21413 #21518
 • n-api:
  • 비동기 함수 API를 추가했습니다. #17887
 • util:
  • util.inspect는 이제 검사하는 동안 최대 호출 스택 크기를 초과하더라도 예외 대신 결과를 반환할 수 있습니다. #20725
 • vm:
  • script.createCachedData()를 추가했습니다. 이 API는 현재 폐지 예정 상태인 Script 생성자의 produceCachedData 옵션을 대체합니다. #20300
 • worker:
  • Worker 생성자가 상대 경로를 지원합니다. 경로는 현재 작업 디렉터리에 상대적인 경로로 해석됩니다. #21407

Commits

Windows 32-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-x86.msi

Windows 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-x64.msi

Windows 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/win-x86/node.exe

Windows 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/win-x64/node.exe

macOS 64-bit Installer: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0.pkg

macOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-darwin-x64.tar.gz

Linux 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-x64.tar.xz

Linux PPC LE 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-ppc64le.tar.xz

Linux s390x 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-s390x.tar.xz

AIX 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-aix-ppc64.tar.gz

SunOS 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-sunos-x64.tar.xz

ARMv6 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-armv6l.tar.xz

ARMv7 32-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-armv7l.tar.xz

ARMv8 64-bit Binary: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0-linux-arm64.tar.xz

Source Code: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/node-v10.6.0.tar.gz

Other release files: https://nodejs.org/dist/v10.6.0/

Documentation: https://nodejs.org/docs/v10.6.0/api/

SHASUMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

ad6c4cc2be5b5427a1d48c61e86778b1f085d74a9c7e140bf5769ef025cf3b3b node-v10.6.0-aix-ppc64.tar.gz
537efef0c6fd998502fa10baf82ee21edf513256cc73575991354e19442d0b69 node-v10.6.0-darwin-x64.tar.gz
c595aa22ac2f49ada5f234c80fc1acb21394c779fea4c25ca644c5330f5edab7 node-v10.6.0-darwin-x64.tar.xz
f94ca20dc42b2fea117b96a3f51011a459bb9c6088cf9d056c1d90d7698eb9a5 node-v10.6.0-headers.tar.gz
4477b5a6ce3bd63e0d3aa695dc044bef26dfad1b9e48bc939c115386ef7dca5d node-v10.6.0-headers.tar.xz
354dc8b855faf57c7561633538a63224aeb19e109144396fae466f570feeb69e node-v10.6.0-linux-arm64.tar.gz
be37aade1c085093e276b5822a05233a1057bcafe77f5b9526dbdf622330c4bb node-v10.6.0-linux-arm64.tar.xz
a672acedb42997e8730f4a52a37ace384605cb5993b8d36b8250c6e662bc6903 node-v10.6.0-linux-armv6l.tar.gz
78ae3b7aab67f2bec636f40bbf452fdc944da750e94b9f6ac7a9bb656b946c7f node-v10.6.0-linux-armv6l.tar.xz
e058834476d06783360d4bce049870a1d36a8a4271a5e7430bac76fa8c214b06 node-v10.6.0-linux-armv7l.tar.gz
f7b107a0569b08ead918172e3db5e1791d5f8b53e423e39cbb2b858f4c766cc0 node-v10.6.0-linux-armv7l.tar.xz
f3f1a15f31ec7e99cb46a19ba9206f0e40410eb184ec18216422807c41f6561a node-v10.6.0-linux-ppc64le.tar.gz
85b2b4cea96a78712ec0e7150743a86ec5b7dba1e401bb79a4890856bcdf447a node-v10.6.0-linux-ppc64le.tar.xz
e9ec0f4f187dacba160bf7ffee6e9902940677809fc14abd0e07bbc691ec8841 node-v10.6.0-linux-s390x.tar.gz
97c7f5186e91d07e5e97b1a30be7f63d57b9c0170aca99185ff907de6f61de10 node-v10.6.0-linux-s390x.tar.xz
c9be65055b9492bad9539acdf31a37f75785f1ad58b6659166233b520a4a9290 node-v10.6.0-linux-x64.tar.gz
cfd47380729f2451169b8900b3bd65e4b9db669d1d540613758cd2ededf7b5e6 node-v10.6.0-linux-x64.tar.xz
d6328c5cdc1751c16c94a34c24f91aa4dd83a1faa6cd335787e0cf9914c80082 node-v10.6.0-sunos-x64.tar.gz
ac251c64c3f08f2f2e98fefcfcb501bd0c04248f7fe58ca1b01e303cf4b8902b node-v10.6.0-sunos-x64.tar.xz
0606d939f864599c14e98600e8b73c889bf79f019150975415ef3b4184200a99 node-v10.6.0-win-x64.7z
0b58e0414d76e48432588910ea682f002ba69d7be88deb3355ceffb2fe472f6d node-v10.6.0-win-x64.zip
2f60af4703b79673b020cfce225806a62fc53951ec626ef6de1df9e2616107d2 node-v10.6.0-win-x86.7z
e8d106b1f91c451eb599f6747701634df2783ade37b079ca3ce6337c1d2e7273 node-v10.6.0-win-x86.zip
c45d18f6e47a8dbcee7ca9c3eb271361cc6bac18b9d809fdd579eebfc4aa89eb node-v10.6.0-x64.msi
7f633b62d43c2449ce012e87b7cc27de342d7d329e665d33a31d7ab3053bf2c6 node-v10.6.0-x86.msi
418f8ee330afc8df760a5003a8a8edd4535b3e729a156134b0da83c486d5c043 node-v10.6.0.pkg
8007ebfabee18ffea0f04dbb8f85e7f4cd0a051f89dbb0e72bce5fcca684b36b node-v10.6.0.tar.gz
1960742a836db36ad1aaf3cc024e79aa067adb8460f981c7ae8409390afc7e8f node-v10.6.0.tar.xz
5fe023c34ebd0511ba19559bce2da17de38815973d3a4dce6a9613c43c10cfa8 win-x64/node.exe
73162b549bba9d446577b333a6161027da71f44ca3079e828fdb0c5422983fd4 win-x64/node.lib
74b5255ef0a63b3258aa3fe345f75f798e22ff994e9fea86be4750449e9c22a9 win-x64/node_pdb.7z
c0b61ebeea8a316ce3cff3220df99f05af174b03e136299a5055d9a204405bc2 win-x64/node_pdb.zip
7c8ddd76f0c6cdb703b156758d61c3b7290490967e3c11991d226d5eb1a6e84b win-x86/node.exe
d97d7224d01205d49274a1eaf3a8484e9eeb289d337ccc63da86ab18f8639350 win-x86/node.lib
1e02c26b1a12173a8bbe3268c3b0b85ef19570ff2a21437b1c12a91133c26cac win-x86/node_pdb.7z
d1cbd83e8127199ffc56e7ced1618984cd1cd535aa56d25b5392557ead6cabfd win-x86/node_pdb.zip
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iQIcBAEBCAAGBQJbPQz4AAoJEHcPeppa4VYAsq0QAJSTvsJILsO85SD8XzCeBvXZ
NOt2bI4FsVj2qTFLJXPFcVmbkdiNrdIeqGFcr0VTRFxxv5C5G9r1TG5wWFVQXg4j
BuanGNq7WUEUEy5mHNQw81u7HS0VstQxgG/7DSOElPRXRUW7Ha5nlz+oNn81O1f0
3M0vRVCcIu5M/wc+QD5pwwOcbtB6FAMRb+r7nqPySNIWtKL9jnh3fTYaSDLS1KMv
kwuAajChgysFz5z/9Idv01HciwOffOPxYcSd2ydrTcR/zpvTuJBG130M1/ZjHUzQ
AxJJSJMsHf9eUPZ2vr2+USGqDK/5kjzevFnzWenbpvvrzrhmsEvfQBEkmtI9qW+V
GM/BdTDx1qN3tu3LZt/BcMoSDuhsmgiJqDm5BKMcU0fmlD5Sph4Jea7KFMWLgmID
7qZ/EnslF1inyMTbyyc2GfV3Npe3wDKAQHOyYJ4noM41eNaIvVIUn1wOBq9utI6r
cm1C49M7B4T3Nt/Q+VeT3HRw1siRjxiwHl9NuXx/Sk2rhD94XdpgSPwTDEBeT33Y
eJywDF/gEGZwgpFS06fkszzoShOZ/FGBqSatvGURGKUE2Jd4IIUnPoV7YQ8rYnKy
WwR67gNour3y5PSI34nuhlkHslksqM34+oSrt2yQlQ7LICbH9Rxh8RFMXJ4jfNoN
r+ksobQW5ExtxoVLSMsB
=B+Qf
-----END PGP SIGNATURE-----